Інструкція для посади "Друкар субтитрування III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Друкар субтитрування III категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принципи роботи синхронно-паспортного столу і метромірів різних систем;
      - будову і принципи роботи субтитрувального обладнання;
      - технологічний процес виготовлення кліше субтитрів і субтитрування;
      - принципи розмітки субтитрів на копіях;
      - види кіноплівок та їх властивості;
      - стан емульсійного шару;
      - правила поводження з плівкою і техніку її склеювання;
      - геометричні розміри субтитрів та кліше;
      - умови розміщення субтитрів у кадрі;
      - основи кінофототехніки і електротехніки;
      - принципи використання паспортів під час субтитрування;
      - рецептуру зволожувальних розчинів;
      - причини виникнення браку і заходи до його запобігання;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Друкар субтитрування III категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Друкар субтитрування III категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Друкар субтитрування III категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Друкар субтитрування III категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи із складання технічного паспорту для субтитрування на різних субтитрувальних машинах.

2.2. Вибірково перевіряє фільмокопії, призначені для субтитрування, за раніше складеними паспортами.

2.3. Відновлює розмітки на копіях за наявності паспортів.

2.4. Підбирає і перевіряє кліше перед субтитруванням.

2.5. Готує зволожувальні розчини.

2.6. Виконує роботи із зволоження фільмокопій і підготовлює фотошар копії до роботи.

2.7. Виконує роботи з вдруковування субтитрів на субтитрувальній машині в чорно-білі і кольорові копії механічним методом за допомогою металевого кліше.

2.8. Виготовлює пробні відбитки кліше для контролю.

2.9. Підбирає і встановлює правильний режим субтитрування за пробним друкуванням у залежності від типу фільмокопії і стану емульсійного шару фільмокопій.

2.10. Бере участь у поточних ремонтах обладнання.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Друкар субтитрування III категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Друкар субтитрування III категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Друкар субтитрування III категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Друкар субтитрування III категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Друкар субтитрування III категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Друкар субтитрування III категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Друкар субтитрування III категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Друкар субтитрування III категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Друкар субтитрування III категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Друкар субтитрування III категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Друкар субтитрування III категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Друкар субтитрування III категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Друкар субтитрування III категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Друкар субтитрування III категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Друкар субтитрування III категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Друкар субтитрування III категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.