Інструкція для посади "Головний титестер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний титестер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у виробництві чаю: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази вищих органів та інші керівні методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва;
      - основи управління;
      - теоретичні основи технології виробництва чаю;
      - основне технологічне устаткування та принципи його роботи;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій;
      - типові технологічні процеси виробництва чаю;
      - технічні умови, що ставляться до сировини, готової продукції, допоміжних матеріалів;
      - органолептичні ознаки сировини та готової продукції;
      - стандарти та технічні умови;
      - нормативи витрат матеріалів, палива, енергії;
      - види браку та способи запобігання йому;
      - керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - основи економіки, законодавство про працю, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожежного захисту.

1.4. Головний титестер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний титестер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний титестер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний титестер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує впровадження на підприємстві прогресивної технології виробництва чаю, розроблення та освоєння нових видів готової продукції.

2.2. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології виробництва чаю, розробляє і бере участь у реалізації заходів щодо ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат матеріалів, зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності праці.

2.3. Бере участь у підготовці сертифікації продукції та системи якості.

2.4. Контролює виконання технологічного процесу виробництва чаю, правильну та раціональну експлуатацію технологічного устаткування.

2.5. Разом з виробничою лабораторією здійснює постійний контроль за якістю сировини, що надходить, допоміжних матеріалів та напівфабрикатів, забезпечує правильне їх зберігання.

2.6. Своєчасно звіряє чай-сировину з еталоном методом дегустації та опротестовує неякісну сировину.

2.7. Складає купажні суміші за заданою рецептурою, розробляє нові рецептури.

2.8. Стежить за виконанням затверджених інструкцій та рецептур.

2.9. Контролює якість сумішей чаю методом дегустації, забезпечує якість робіт з пакування готової продукції (зовнішній вигляд упаковки, вага одиниці упаковки).

2.10. Контролює правильність складування та витрат чаю-сировини за термінами надходження.

2.11. Організовує відбір проб для дегустації (чаю-сировини, купажної суміші, готової продукції) від кожного чаєпакувального автомата за заданою періодичністю.

2.12. Контролює умови зберігання сировини, готової продукції, допоміжних матеріалів.

2.13. Забезпечує перевірку чайної сировини, готової продукції на вміст токсичних матеріалів, пестицидів, домішок заліза та інших сторонніх домішок згідно з державними стандартами.

2.14. Аналізує причини браку, бере участь у розробленні заходів з метою їх запобігання та усунення, а також у розгляді рекламацій на готову продукцію - чай.

2.15. Організовує нагляд за станом роботи контрольно-вимірювальних приладів, забезпечує їх своєчасну періодичну державну перевірку.

2.16. Веде первинний облік сировини та готової продукції.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний титестер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний титестер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний титестер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний титестер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний титестер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний титестер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний титестер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний титестер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний титестер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний титестер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний титестер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний титестер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний титестер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний титестер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний титестер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний титестер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.