Інструкція для посади "Біолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Біолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва;
      - технологічне та лабораторне обладнання і правила їх експлуатації;
      - методики аналізів, які провадяться;
      - стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю продукції;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції;
      - основи трудового законодавства;
      - правила ведення технологічної документації;
      - правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Біолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Біолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Біолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Біолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує правильну організацію всієї роботи з бактеріологічного контролю готової продукції, субстанцій, допоміжних матеріалів, сировини і напівфабрикатів, мікробіологічної чистоти виробництва.

2.2. Забезпечує якісний зміст складу біологічного матеріалу під час досліду і збереження його.

2.3. Контролює мікробну забрудненість випущеної продукції відповідно до вимог нормативно-технічної документації (НТД), а також сировини, матеріалів, особисту гігієну персоналу, виробничих приміщень, повітря, апаратури, обладнання.

2.4. Контролює режим і якість стерилізації препаратів, спецодягу, посуду тощо.

2.5. Якісно і своєчасно оформляє результати аналізів за існуючими формами, досліджує причини відхилень від норми.

2.6. Заносить своєчасно всі записи в робочі журнали встановленої форми і доводить до відома службу цеху про результати біологічних аналізів.

2.7. Бере участь у розробленні НТД з метою забезпечення випуску нестерильних лікарських засобів.

2.8. Здійснює виготовлення стандартних розчинів ерізіміну, цимаріну та інших реактивів, які необхідні для біологічного оцінювання готової продукції та препаратів.

2.9. Складає заявки на необхідне обладнання, інвентар, посуд, прилади, біологічний матеріал.

2.10. Стежить за технічним станом і утримує в порядку лабораторію, обладнання і прилади.

2.11. Забезпечує застосування безпечних прийомів праці, виконує правила експлуатації обладнання.

2.12. Дотримується виробничої і службової дисципліни.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Біолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Біолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Біолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Біолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Біолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Біолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Біолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Біолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Біолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Біолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Біолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Біолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Біолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Біолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Біолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Біолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.