Інструкція для посади "Методист з професійної реабілітації I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Методист з професійної реабілітації I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією методиста з професійної реабілітації - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями, державні соціальні стандарти освіти, програмно-методичні документи й матеріали для роботи з людьми з обмеженими фізичними можливостями;
      - теорію й практику методичної роботи;
      - ефективні форми й методи реабілітаційної роботи;
      - сучасні досягнення науки й практики у відповідних галузях реабілітації;
      - етичні норми й правила організації реабілітаційного процесу;
      - правила та норми ведення документації.

1.4. Методист з професійної реабілітації I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Методист з професійної реабілітації I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Методист з професійної реабілітації I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Методист з професійної реабілітації I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та здійснює навчально-методичну роботу з усіх видів і форм професійної реабілітації людей з обмеженими можливостями відповідно до медичних показань, потреб ринку праці та з урахуванням прогресивного досвіду й вимог відповідних міжнародних стандартів.

2.2. Бере участь у перспективному плануванні професійно-реабілітаційного процесу; розробленні навчальних програм, графіків, посібників і рекомендацій.

2.3. Розробляє і впроваджує корекційно-тренінгові, виховні, соціально-адаптаційні, компенсуючі заходи й заняття інвалідів з метою їх інтеграції і реінтеграції в суспільне життя.

2.4. Контролює стан організації професійної реабілітації щодо відповідності до чинних стандартів і норм.

2.5. Забезпечує викладачів і слухачів необхідною навчально-методичною літературою, оснащення кабінетів посібниками й технічними засобами навчання.

2.6. Бере участь у проведенні підсумкових занять, роботі навчально-методичної ради, кваліфікаційної та атестаційної комісії, реалізації їх рішень.

2.7. Організовує пропаганду професійного навчання через і засоби масової інформації.

2.8. Проводить моніторинг результатів професійної адаптації людей з обмеженими можливостями.

2.9. Планує роботу, проводить аналіз її результатів, веде встановлену документацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Методист з професійної реабілітації I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Методист з професійної реабілітації I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Методист з професійної реабілітації I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Методист з професійної реабілітації I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Методист з професійної реабілітації I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Методист з професійної реабілітації I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Методист з професійної реабілітації I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Методист з професійної реабілітації I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Методист з професійної реабілітації I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Методист з професійної реабілітації I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Методист з професійної реабілітації I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Методист з професійної реабілітації I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Методист з професійної реабілітації I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Методист з професійної реабілітації I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Методист з професійної реабілітації I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Методист з професійної реабілітації I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.