Інструкція для посади "Начальник відділу збуту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу збуту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра та спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - теорію і практику маркетингу;
      - методику проведення та аналізу результатів маркетингових досліджень вітчизняних і світових ринків;
      - методичні і нормативні матеріали, пов'язані з організацією комерційної діяльності підприємств торгівлі і харчування;
      - методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту товарів і послуг;
      - вимоги до товарів і послуг;
      - порядок проведення показу товарів, пробного продажу, виставок, ярмарків та інш.;
      - методи визначення оптимальних обсягів збуту;
      - аналіз ефективності використання каналів збуту, способи реалізації товарів;
      - порядок ціноутворення, розроблення стратегії цін, методи і способи рекламування товарів;
      - вітчизняне законодавство та законодавство зарубіжних країн з питань митного регулювання процесу товаропросування;
      - фінансову політику підприємств торгівлі;
      - основи менеджменту персоналу;
      - етику ділового спілкування і практику ведення переговорів;
      - порядок підготовлення оперативної та річної звітності;
      - правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
      - правила конкурентних взаємостосунків;
      - форми та методи організації та оплати праці;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Начальник відділу збуту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу збуту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу збуту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу збуту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю працівників відділу.

2.2. Організує комплексне вивчення і аналіз вітчизняних і світових ринків, перспектив їх розвитку для одержання прогнозної та оперативної збутової інформації.

2.3. Аналізує попит населення, співвідношення між попитом, пропозицією і рівнем цін, обсяг можливих замовлень, розвиток виробництва в організаціях-конкурентах, стратегію і тактику їх впливу на покупців, реагування на появу нових товарів.

2.4. Готує оперативні подання аналітичної документації керівництву підприємства.

2.5. Розробляє плани з продажу товарів відповідно до структур ринків, координує збутову діяльність підрозділів підприємства.

2.6. Організує аналіз і порівняння якості і характеристик власних товарів і товарів конкурентів.

2.7. Прогнозує попит, виявляє контингент потенційних споживачів, бере участь у плануванні виробництва конкурентоспроможного асортименту товарів.

2.8. Розробляє рекомендації з удосконалення асортименту та якості перспективних товарів, обгрунтованості і доцільності випуску товарів.

2.9. Визначає стратегію і тактику збуту і реалізації товарів.

2.10. Організує роботу з аналізу ефективності використання каналів збуту, форм і методів реалізації товарів.

2.11. Керує каналами розподілу, збуту і товаропросування.

2.12. Здійснює інтеграцію послуг посередників.

2.13. Бере участь в організації показу товарів, виставок, ярмарків, пробних продажів.

2.14. Установлює відносини між підприємством і споживачами, інформаційні зв'язки з іншими підприємствами торгівлі.

2.15. Веде статистичний аналіз продажу товарів у торговельній мережі, забезпечує умови їх стабільної реалізації.

2.16. Рекламує товари на внутрішньому і зовнішньому ринках.

2.17. Бере участь у створенні позитивного іміджу свого підприємства.

2.18. Бере участь в обгрунтуванні оптимальних обсягів закупівель товарів.

2.19. Визначає шляхи реалізації товарних залишків.

2.20. Оперативно реагує на негативні явища, що виникають на ринках збуту.

2.21. Розробляє заходи охорони від конкурентів ринкових ніш збуту своїх товарів.

2.22. Організує контроль за цінами збуту і реалізації товарів, облік попиту споживачів, післяпродажне обслуговування.

2.23. Контролює додержання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; своєчасне проходження в установленому порядку медичного огляду.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу збуту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу збуту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу збуту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу збуту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу збуту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу збуту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу збуту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу збуту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу збуту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу збуту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу збуту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу збуту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу збуту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу збуту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу збуту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу збуту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.