Інструкція для посади "Метрдотель", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Метрдотель" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"), підвищення кваліфікації і стаж роботи в закладах харчування: для бакалавра - не менше 1 року, для молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування;
      - вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - правила і технічні прийоми обслуговування споживачів;
      - правила міжнародного етикету;
      - техніку і специфіку обслуговування іноземних споживачів;
      - основні правила етикету та сервіровки столів;
      - основні товарознавчі, технологічні, санітарні показники якості продуктів;
      - технологію виготовляння кулінарної продукції, напоїв;
      - правила подавання страв, кулінарної продукції, напоїв;
      - особливості оформлення і подавання національних, фірмових та замовлених страв, страв іноземних кухонь;
      - порядок обслуговування урочистих подій та інших спеціальних заходів, а також окремих контингентів споживачів;
      - порядок оформлення облікової звітної документації, рахунків;
      - форми розрахунку із споживачами, у тому числі за кредитними картками;
      - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників нижчої кваліфікації;
      - основи трудового законодавства;
      - основи організації та нормування праці;
      - системи і методи оцінки праці робітників обслуговування;
      - основи менеджменту, економіки;
      - діловодство;
      - 1 - 2 іноземні мови міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Метрдотель призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Метрдотель підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Метрдотель керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Метрдотель під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує процес обслуговування споживачів.

2.2. Зустрічає і розміщує споживачів у залі.

2.3. Приймає та оформляє замовлення на обслуговування урочистих подій, організує їх проведення.

2.4. Забезпечує гарантію безпеки харчування.

2.5. Керує роботою офіціантів, буфетників, касирів, швейцарів, гардеробників, музикантів, артистів, інших працівників залу.

2.6. Складає графіки виходу на роботу вказаних працівників, розподіляє їх по змінах і робочих місцях з урахуванням раціональних форм організації праці та економії часу.

2.7. Здійснює контроль за своєчасним та кваліфікованим обслуговуванням офіціантами споживачів, проведенням розрахунків з ними.

2.8. Слідкує за наявністю в залах меню, прейскурантів, цінників.

2.9. Контролює правильне оформлення та якість страв, кулінарних виробів, напоїв, що відпускаються з виробничих цехів та буфетів.

2.10. Знімає показання лічильників електронних контрольно-касових апаратів.

2.11. Видає офіційні бланки рахунків, реєстрів.

2.12. Перевіряє правильне заповнення реєстрів, ведення касового журналу, складання та своєчасне подання звітів.

2.13. Розглядає претензії споживачів, приймає по них рішення.

2.14. Вивчає потреби і вимоги споживачів.

2.15. Готує пропозиції щодо впровадження конкурентоспроможних видів послуг і додаткового асортименту страв, кулінарних і кондитерських виробів, напоїв і покупних товарів відповідно до потреб споживачів даного регіону.

2.16. Бере участь у розробленні оформлення інтер'єру залів, реклами, музичних програм моделей форменого робочого одягу, складанні спеціальних меню.

2.17. Здійснює контроль за правильною експлуатацією торгово-технологічного та холодильного обладнання, меблів, музичних автоматів, музичної апаратури, електронних контрольно-касових апаратів.

2.18. Контролює додержання працівниками правил безпечного ведення робіт, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

2.19. Оцінює роботу працівників, проводить навчання і консультує працівників з метою підвищення їх кваліфікації.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Метрдотель має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Метрдотель має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Метрдотель має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Метрдотель має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Метрдотель має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Метрдотель має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Метрдотель має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Метрдотель має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Метрдотель має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Метрдотель несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Метрдотель несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Метрдотель несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Метрдотель несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Метрдотель несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Метрдотель несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Метрдотель несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.