Інструкція для посади "Інженер-технолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-технолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер-технолог (металургія): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Cтаж роботи за професією інженера-технолога (металургія) I категорії не менше 2 років. Інженер-технолог (металургія) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога (металургія) II категорії: для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Інженер-технолог (металургія) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-технолога (металургія) III категорії не менше 2 років. Інженер-технолог (металургія) III категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога (металургія): для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. Інженер-технолог (металургія): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки виробництва;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - системи та методи проектування технологічних процесів і режимів виробництва;
      - основне технологічне устаткування та принципи його роботи;
      - технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій, які є аналогічними тим, що проектуються;
      - типові технологічні процеси та режими виробництва, технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції;
      - стандарти та технічні умови;
      - нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії та інш.;
      - види браку та способи його запобігання;
      - основи систем автоматизованого проектування;
      - порядок і методи проведення патентних досліджень;
      - основи винахідництва;
      - методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки та технології;
      - основні вимоги передової організації праці під час проектування технологічних процесів;
      - керівні матеріали з розробки та оформлення технічної документації;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі прогресивної технології виробництва аналогічної продукції;
      - основи економіки;
      - організацію виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер-технолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-технолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-технолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-технолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє з використанням засобів автоматизації проектування та впроваджує технологічні процеси та режими виробництва на продукцію, яка випускається підприємством (цехом, дільницею), та на всі інші види різних за складністю робіт в металургійній промисловості.

2.2. Установлює порядок виконання робіт.

2.3. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаженість устаткування.

2.4. Бере участь у розробці технічно обґрунтованих трудових норм; лінійних та сітьових графіків, у відпрацюванні виробів на технологічність, розраховує нормативи матеріальних витрат (технічні норми витрат сировини, напівфабрикатів, матеріалів, інструментів, технологічного палива, енергії), економічну ефективність технологічних процесів, які проектуються.

2.5. Розробляє технологічні нормативи, інструкції та іншу технологічну документацію, вносить зміни у документацію щодо коригування технологічних процесів і режимів виробництва.

2.6. Узгоджує розроблену документацію з цехами та відділами підприємства.

2.7. Складає технічні завдання на проектування пристроїв, оснастки та спеціального інструменту, передбачених технологією.

2.8. Проводить патентні дослідження та визначає показники технічного рівня об'єктів техніки й технології, які проектуються.

2.9. Бере участь у проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і впровадження їх у виробництво, у складанні заявок на винаходи та промислові зразки, а також у розробці планів НОП, нової техніки, організаційно-технічних заходів щодо своєчасного освоєння виробничих потужностей, удосконалення технології та контролює їх виконання.

2.10. Здійснює контроль за додержанням технологічної дисципліни в цехах і правильною експлуатацією технологічного устаткування.

2.11. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології виробництва, розробляє та бере участь у реалізації заходів з підвищення ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат матеріалів, зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності праці.

2.12. Аналізує причини браку та випуску продукції низької якості, бере участь у розробці заходів щодо їх запобігання та усунення, а також у розгляді рекламацій, що надходять на продукцію, яка випускається на підприємстві.

2.13. Розробляє методи технічного контролю та випробування продукції.

2.14. Бере участь у складанні патентних і ліцензійних паспортів, заявок на устаткування, винаходи та промислові зразки.

2.15. Розглядає раціоналізаторські пропозиції з удосконалення технології виробництва та готує висновки про доцільність їх використання в умовах виробництва.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-технолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-технолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-технолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-технолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-технолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-технолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-технолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-технолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-технолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-технолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-технолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-технолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-технолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-технолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-технолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-технолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.