Інструкція для посади "Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти та галузеві нормативні документи, що регламентують діяльність оперативно-рятувальної служби;
      - постанови, розпорядження, накази, методичні та інші документи МНС та МОН України з питань первинної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів;
      - основи педагогіки, психології, діловодства, фінансово-економічної та управлінської діяльності;
      - керівні документи, що регламентують організацію і проведення навчально-виховної роботи в навчальних закладах;
      - трудове законодавство стосовно осіб вільного найму, які працюють в навчальному центрі (пункті);
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію.

1.4. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує діяльність навчального центру (пункту) відповідно до законодавства та галузевих, нормативно-правових актів.

2.2. Здійснює керівництво та забезпечує належний організаційний рівень навчально-методичної та виховної роботи в навчальному центрі (пункті).

2.3. Керує фінансово-господарською діяльністю центру (пункту), забезпечує належне й заощадливе витрачання матеріальних цінностей і коштів.

2.4. Здійснює заходи щодо створення і розвитку матеріально-технічної бази.

2.5. Забезпечує належне утримання та експлуатацію на належному рівні навчальних і житлових приміщень, інших споруд, які входять до складу центру (пункту), дотримання в них санітарно-гігієнічних норм, а також їх пожежну безпеку.

2.6. У межах наданих повноважень видає накази і розпорядження, застосовує до постійного та змінного особового складу заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту, а до вільнонайманого складу - згідно з законодавством України про працю.

2.7. Представляє навчальний центр (пункт) в установах, підприємствах і організаціях з питань організаційної і фінансово-господарської діяльності.

2.8. Забезпечує отримання та підтвердження ліцензій на провадження освітньої діяльності за встановленими критеріями, виконання ліцензійних умов, нормативних та законодавчих актів з питань підготовки персоналу.

2.9. Очолює роботу приймальної комісії зі вступних випробувань кандидатів на навчання.

2.10. Очолює роботу педагогічної ради центру (пункту).

2.11. У встановленому порядку порушує клопотання про встановлення працівникам центру (пункту) посадових окладів, надбавок і премій у межах граничних розмірів.

2.12. Затверджує функціональні обов'язки осіб з числа постійного складу центру (пункту).

2.13. Забезпечує взаємодію навчального центру (пункту) з практичними підрозділами, залучає провідних фахівців до проведення занять.

2.14. Забезпечує підготовку звітів про проведення навчання, передбачені керівними документами.

2.15. Вживає заходів до підвищення організаційного та методичного рівня теоретичних і практичних видів занять, попередження дисциплінарних проступків з боку постійного особового складу та слухачів центру (пункту).

2.16. Вживає заходи до відшкодування матеріальних збитків, заподіяних слухачами, або працівниками центру (пункту).

2.17. Забезпечує надання послуг з навчання робітників сторонніх організацій і підприємств за програмами спеціального навчання, контролює якість їх підготовки, бере участь в їх атестуванні.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.