Інструкція для посади "Начальник штабу цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник штабу цивільного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на керівних посадах нижчого рівня - не менше 5 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Цивільний кодекс України;
      - укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші законодавчі та нормативні акти України з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, які регламентують функціонування штабів цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб;
      - можливості техніки, технічних засобів та обладнання, які є на підприємствах, в організаціях та установах району;
      - державні будівельні норми у частині вимог безпеки та захисту об'єктів;
      - порядок надання першої медичної допомоги постраждалим;
      - організацію ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків;
      - питання застосування страхового фонду документації для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій;
      - правила ділового етикету;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Начальник штабу цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник штабу цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник штабу цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник штабу цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує ефективне виконання завдань щодо цивільного захисту населення і територій.

2.2. Визначає напрями розвитку цивільного захисту у підпорядкованому (закріпленому) районі (місті, населеному пункті, на підприємстві, в установі, організації та на іншому потенційно небезпечному об'єкті).

2.3. Формує бюджетно-фінансову, кредитно-банківську та страхову політику штабу цивільного захисту.

2.4. Організовує розроблення планів та інструкцій з питань цивільного захисту на об'єктах району, положень, обґрунтувань, пояснювальних записів та звітів щодо потенційно небезпечних об'єктів.

2.5. Проводить постійну роботу із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

2.6. Забезпечує збирання та узагальнення даних щодо стану небезпеки у підпорядкованому районі.

2.7. Виявляє тенденції розвитку подій та прогнозує розвиток сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій (аварій, катастроф тощо).

2.8. Аналізує причини їх виникнення.

2.9. Розроблює комплексні заходи та пропозиції щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

2.10. Організовує та контролює підготовку населення закріпленого району до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.11. Забезпечує участь сил та засобів закріпленого регіону у проведенні аварійно-рятувальних робіт у межах їх тактико-технічних можливостей.

2.12. Організовує та здійснює керівництво виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

2.13. Взаємодії з керівництвом району (міста, населеного пункту, підприємства, об'єкта); організовує та здійснює координацію проведення аварійно-рятувальних робіт силами населення та підрозділами оперативно-рятувальної служби.

2.14. Під час ліквідації надзвичайних ситуацій використовує існуючі резерви та додаткові можливості.

2.15. Забезпечує організацію надання негайної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації.

2.16. Контролює дотримання правил та норм охорони праці під час аварійно-рятувальних робіт.

2.17. Сприяє підвищенню кваліфікації підлеглих працівників.

2.18. Організовує виконання робіт за договорами на платній основі щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, що не суперечить та не заважає основним напрямам діяльності штабу.

2.19. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

2.20. Визначає напрями розвитку цивільного захисту в підпорядкованому (закріпленому) районі (місті, населеному пункті, на підприємстві, в установі, організації та на техногенно-небезпечному об'єкті).

2.21. Подає пропозиції до проектів державних і регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; пропозиції щодо включення до проекту державного і місцевих бюджетів витрат на функціонування систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи; розробляє плани з питань цивільного захисту, положення, обґрунтування, пояснювальні записи та звіти щодо потенційно небезпечних об'єктів.

2.22. Здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха.

2.23. Бере участь: у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; в організації аварійно-відновлювальних робіт у зоні надзвичайної ситуації, що проводяться силами цивільного захисту; у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації.

2.24. Подає пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

2.25. Бере участь в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період.

2.26. Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.

2.27. Бере участь у розробленні та організації виконання заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій.

2.28. У межах своїх повноважень бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності.

2.29. Сприяє накопиченню матеріальних резервів, контролює його цільове використання.

2.30. Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань.

2.31. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

2.32. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.33. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник штабу цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник штабу цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник штабу цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник штабу цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник штабу цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник штабу цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник штабу цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник штабу цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник штабу цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник штабу цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник штабу цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник штабу цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник штабу цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник штабу цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник штабу цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник штабу цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.