Інструкція для посади "Директор фінансовий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор фінансовий" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та інші правові акти, що регламентують фінансово-економічну та виробничо-господарську діяльність організації;
      - нормативні та методичні документи з питань організації бухгалтерського обліку та управління фінансами;
      - основи цивільного права;
      - фінансове, налогове та господарське законодавство;
      - етику професійного бухгалтера та правила корпоративного управління;
      - профіль, спеціалізацію та структуру організації, перспективи її розвитку;
      - методи аналізу та оцінки ефективності фінансової діяльності організації, аналізу фінансових ринків, розрахунку та мінімізації фінансових ризиків;
      - порядок укладання та виконання господарських і фінансових договорів: організацію фінансової роботи, бюджетного фінансування;
      - методи та порядок планування фінансових показників;
      - порядок довгострокового та короткострокового кредитування, залучення інвестицій та запозичених коштів, використання власних коштів, випуску та придбання цінних паперів, розподілення фінансових ресурсів, нарахування податків, проведення аудиторських перевірок;
      - бухгалтерський, податковий, статистичний та управлінський облік;
      - основи технології виробництва, праці та управління;
      - сучасні довідкові та інформаційні системи у сфері бухгалтерського обліку та управління фінансами;
      - правила зберігання фінансових документів та захисту інформації;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації бухгалтерського обліку та управління фінансами;
      - трудове законодавство та правила з охорони праці.

1.4. Директор фінансовий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор фінансовий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор фінансовий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор фінансовий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає фінансову політику організації, розробляє та вживає заходів щодо забезпечення її фінансової стійкості.

2.2. Керує роботою з управління фінансами виходячи із стратегічних цілей та перспектив розвитку організації, з визначенням джерел фінансування та урахуванням ринкової кон'юнктури.

2.3. Здійснює аналіз та оцінку фінансових ризиків і розробляє заходи з приведення їх до мінімуму.

2.4. Забезпечує контроль за додержанням фінансової дисципліни, своєчасним та повним виконанням договірних зобов'язань та надходженням коштів, порядком оформлення фінансово-господарських операцій з постачальниками, замовниками, кредитними організаціями, а також операцій зовнішньоекономічної діяльності.

2.5. Очолює роботу з формування та вдосконалення податкової політики організації, податкового планування та оптимізації оподаткування, у відповідності до чинного законодавства, підготовки й проведення емісії цінних паперів, аналізу та оцінки інвестиційної привабливості проектів та доцільності вкладання коштів, регулювання співвідношення власного та запозиченого капіталу.

2.6. Здійснює взаємодію з кредитними організаціями з питань розміщення тимчасово вільних грошових коштів, проведення операцій з цінними паперами, отримання кредитів.

2.7. Керує складанням перспективних та поточних фінансових планів і бюджетів грошових коштів, доводить показники затвердженої системи бюджетів, завдань, лімітів та нормативів до підрозділів організації, забезпечує контроль за їх виконанням.

2.8. Бере участь у розробленні проектів планів з продажу продукції (робіт, послуг), витрат на виробництво (робіт, послуг), розробляє заходи щодо підвищення рентабельності виробництва, зниження витрат виробництва та обігу.

2.9. Здійснює контроль за станом, рухом та цільовим використанням фінансових коштів, результатами фінансово-господарської діяльності, виконанням податкових зобов'язань.

2.10. Вживає заходів до забезпечення платоспроможності та збільшення прибутку організації, ефективності фінансових та інвестиційних проектів, раціональної структури активів.

2.11. Організовує розроблення інформаційної системи з управління фінансами відповідно до вимог бухгалтерського, податкового, статистичного й управлінського обліку, контроль за достовірністю та збереженням конфіденційності інформації.

2.12. Забезпечує подання необхідної фінансової інформації внутрішнім та зовнішнім користувачам.

2.13. Організовує роботу з проведення аналізу та оцінки фінансових результатів діяльності організації та розроблення заходів з підвищення ефективності управління фінансами, а також проведення внутрішнього аудиту, з розглядання взаємних претензій, що виникають у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, вживає заходів до їх вирішення згідно з чинним законодавством.

2.14. Контролює збереження комерційної таємниці підлеглими щодо фінансової діяльності організації, що є предметом конфіденційності.

2.15. Керує діяльністю фінансових підрозділів організації, організовує роботу з підвищення кваліфікації робітників, надає методичну допомогу працівникам організації з фінансових питань.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор фінансовий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор фінансовий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор фінансовий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор фінансовий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор фінансовий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор фінансовий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор фінансовий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор фінансовий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор фінансовий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор фінансовий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор фінансовий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор фінансовий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор фінансовий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор фінансовий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор фінансовий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор фінансовий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.