Інструкція для посади "Гідробіолог I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гідробіолог I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією гідробіолога по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах; фільтруючих матеріалах) II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - санітарну гідробіологію, методи контролю гідробіологічних показників;
      - технологію водопідготовки;
      - лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації, Державні та міжнародні стандарти, стандарти підприємства;
      - технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо очистки та контролю якості питної води;
      - вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід в галузі виробництва і контролю;
      - організацію лабораторного виробництва, основи трудового законодавства, правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Гідробіолог I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гідробіолог I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гідробіолог I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гідробіолог I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить якісний і кількісний контроль мікрофлори та мікрофауни, тобто наявності фітопланктону та зооорганізмів (далі - гідробіологічний контроль) води згідно прийнятих Державних, міжнародних стандартів та стандартів підприємства.

2.2. Впроваджує в роботу нові чинні нормативні документи по гідробіологічному контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки на очисних спорудах питної води, осадах; фільтруючих матеріалах.

2.3. Впроваджує в роботу нові прилади та методики, які забезпечують контроль якості питної води згідно встановлених нормативів.

2.4. Організує та проводить внутрішній контроль гідробіологічного дослідження якості води.

2.5. Контролює правильність записів і ведення робочих журналів.

2.6. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність про виконану роботу.

2.7. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід у галузі гідробіологічного контролю якості води та технології водопідготовки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гідробіолог I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гідробіолог I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гідробіолог I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гідробіолог I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гідробіолог I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гідробіолог I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гідробіолог I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гідробіолог I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гідробіолог I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гідробіолог I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гідробіолог I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гідробіолог I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гідробіолог I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гідробіолог I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гідробіолог I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гідробіолог I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Роботи по контролю мікрофлори та мікрофауни води: джерела водопостачання, по етапах очистки на водоочисній станції, питній воді