Інструкція для посади "Апаратник розсіву 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник розсіву 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу;
      - технологічну схему виробництва;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та готової продукції;
      - державні стандарти і технічні умови на готову продукцію;
      - будову та принцип роботи основного і допоміжного устаткування;
      - методи проведення аналізів.

1.4. Апаратник розсіву 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник розсіву 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник розсіву 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник розсіву 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес механічного розділення тонко подрібнених продуктів та сипучих продуктів, які важко піддаються розсіву, на три та більше фракції.

2.2. Готує грохоти, вибирає та встановлює сита, регулює нахил сит, швидкість подачі продукту, який просівається, рівномірність його завантаження в грохоти.

2.3. Очищає сита від шламу, заміняє їх, дробить нетоварні фракції, упаковує та транспортує продукт, уловлює гази та пил, обліковує продукцію, яка відвантажується, та веде записи у виробничому журналі.

2.4. Контролює дотримання параметрів технологічного режиму (ситовий склад, вологість продукту тощо) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та за зовнішнім виглядом продукту.

2.5. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.6. Обслуговує грохоти (барабанні, хитні, вібраційні тощо), сепаратори, дробарки, елеватори, ваги, транспортні пристрої, вентиляцію.

2.7. Готує устаткування до ремонту, чистить устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник розсіву 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник розсіву 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник розсіву 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник розсіву 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник розсіву 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник розсіву 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник розсіву 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник розсіву 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник розсіву 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник розсіву 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник розсіву 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник розсіву 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник розсіву 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник розсіву 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник розсіву 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник розсіву 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.