Інструкція для посади "Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - техніко-експлуатаційні характеристики обчислювальних машин;
      - будову пульта керування та правила технічної експлуатації ЕОМ;
      - керівні матеріали, які визначають послідовність та зміст виконуваних операцій технологічного процесу;
      - діючі шифри та коди;
      - методи проведення розрахунків та обчислювальних робіт, контролю технічних носіїв інформації;
      - основи комутації та прості блок-схеми настроювання машин;
      - форми вихідних та тих, що випускаються, документів;
      - основи програмування в обсязі спеціальної або загальної освіти та курсової підготовки.

1.4. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес оброблення інформації на електронно-обчислювальних машинах за робочими інструкціями з пульта керування.

2.2. Уводить інформацію в електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) з технічних носіїв інформації та каналів зв'язку і виводить її з машини.

2.3. Передає по каналах зв'язку одержані на машинах розрахункові дані до наступних операцій.

2.4. Обробляє первинні документи на обчислювальних машинах різного типу шляхом підсумовування показників зведень з підгинанням та підкладанням таблиць, обчислень з інженерно-конструкторських розрахунків.

2.5. Виписує рахунки-фактури ти складає відомості, таблиці, зведення, звіти механізованим способом з виведенням інформації на перфострічку.

2.6. Контролює обчислення, вивіряє розбіжності з первинним документом.

2.7. Готує машини до роботи, встановлює шини керування або блок-схеми на дану роботу.

2.8. Веде перфорацію, верифікацію, дублювання; репродукція та табуляцію перфокарт.

2.9. Зчитує та пробиває отвори закодованої інформації, яка міститься в перфокартах, на основі графічних позначок.

2.10. Перевіряє правильність перенесення інформації з первинних документів на перфокарти "на світло" та лічильним контролем і правильність перебивання невірно відперфорованих перфокарт із виправленням відповідних показників та підсумків у табуляграмі.

2.11. Контролює табуляграми, складені механізованим способом, звіряє їх підсумкові дані з контрольними числами; проводить вибіркове балансування з позначкою на полях табуляграм; записує вивірені підсумки табуляграм в журнал контрольних чисел; оформляє і випускає перевірені табуляграми.

2.12. Настроює машину за простими схемами комутації і самостійно здійснює нескладну перекомутацію.

2.13. Встановлює пропускну лінійку, упори та табуляційні пластини для здійснення багаторазових пропусків перфокарт.

2.14. Працює з математичними довідниками, таблицями.

2.15. Оформляє супровідний документ та робочий наряд на виконані роботи.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.