Інструкція для посади "Експедитор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Експедитор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи організації діловодства на підприємстві, засоби і методи оброблення кореспонденції;
      - адреси постійних кореспондентів;
      - правила роботи на машинах, що обробляють кореспонденцію;
      - структуру підприємства і його підрозділів;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Експедитор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Експедитор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Експедитор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Експедитор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає та оброблює вхідну і вихідну кореспонденцію (індексує, сортує, веде запис у реєстрових книгах і описах), перевіряє правильність її оформлення.

2.2. Розпечатує конверти (пакети), перевіряє наявність укладеного і направляє кореспонденцію адресатам.

2.3. У разі відсутності або зіпсування укладеного повідомляє завідувача канцелярії.

2.4. Законвертовує, адресує і маркує вихідну кореспонденцію.

2.5. Забезпечує зберігання документів, які проходять через експедицію.

2.6. Стежить за технічним станом устаткування і машин, що перебувають в експлуатації, своєчасно повідомляє про їх несправності.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Експедитор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Експедитор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Експедитор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Експедитор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Експедитор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Експедитор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Експедитор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Експедитор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Експедитор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Експедитор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Експедитор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Експедитор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Експедитор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Експедитор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Експедитор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Експедитор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.