Інструкція для посади "Математик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Математик" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний математик: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією математика I категорії - не менше 2 років. Математик I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією математика II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Математик II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією математика III категорії - не менше 2 років. Математик III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією математика - не менше 1 року. Математик: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні і нормативні матеріали, які стосуються використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації, техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим роботи устаткування, правила технічної експлуатації;
      - технологію оброблення інформації;
      - види технічних носіїв інформації;
      - діючі системи числення, шифрів і кодів;
      - методи математичного моделювання і формалізації задач, розроблення алгоритмів;
      - методи математичного і логічного аналізу;
      - порядок оформлення технічної документації;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід використання обчислювальної техніки;
      - основи економіки, організації праці і виробництва.

1.4. Математик призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Математик підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Математик керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Математик під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює системи математичного забезпечення розв'язання науково-технічних і виробничих задач.

2.2. Вивчає та аналізує інформацію з розв'язуваної задачі, формулює її сутність, дає математичний опис.

2.3. Надає задачі математичної форми.

2.4. Розроблює технічні умови і завдання на програму і підпрограми, які входять до складу загальної програми.

2.5. Визначає можливість і методи розв'язання задачі найбільш раціональним способом.

2.6. Складає алгоритми задачі та окремих її етапів, логічну схему програми.

2.7. Здійснює розроблення математичної моделі і вибір чисельного методу розв'язання задачі.

2.8. Визначає можливість використання готових алгоритмів розв'язання задач, розроблених іншими підприємствами.

2.9. Виконує роботи з уніфікації обчислювальних процесів.

2.10. Бере участь у проектних роботах з розширення сфери застосування обчислювальної техніки, а також удосконалення методів математичного забезпечення розв'язання задач.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Математик має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Математик має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Математик має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Математик має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Математик має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Математик має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Математик має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Математик має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Математик має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Математик несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Математик несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Математик несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Математик несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Математик несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Математик несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Математик несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.