Інструкція для посади "Начальник ремонтного цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник ремонтного цеху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні, методичні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
      - перспективи технічного розвитку цеху, підприємства;
      - систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування;
      - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування на підприємстві;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підприємства і цеху;
      - порядок і методи планування проведення ремонтних робіт;
      - основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
      - системи ремонтів та технологію ремонтних робіт;
      - стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування;
      - форми і методи виробничо-господарської діяльності;
      - чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід з технічного обслуговування та ремонту устаткування;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник ремонтного цеху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник ремонтного цеху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник ремонтного цеху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник ремонтного цеху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху з ремонту і технологічного обслуговування устаткування, будівель та споруд підприємства.

2.2. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів ремонту основних фондів підприємства.

2.3. Очолює роботу з упровадження систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування, з розроблення та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення його експлуатації.

2.4. Забезпечує ритмічну роботу цеху і виконання ремонтних завдань у встановлені строки, підвищення продуктивності праці ремонтних робітників, зниження собівартості ремонту за високої якості ремонтних робіт, ефективне використання основних і оборотних фондів.

2.5. Організовує розроблення і доведення до виконавців (начальників дільниць, майстрів, бригадирів) планових завдань і графіків ремонту, контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за ним.

2.6. Проводить роботу з удосконалення організації праці і ремонтного виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості продукції, використання резервів підвищення продуктивності праці і зниження витрат виробництва.

2.7. Організовує облік та складання звітності про виробничу діяльність, роботу з атестації та раціоналізації робочих місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання.

2.8. Організовує роботу, пов'язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування.

2.9. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працівникам пільг за умови праці.

2.10. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, у розслідуванні причин підвищеного спрацювання, аварій устаткування та виробничого травматизму і забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання.

2.11. Координує роботу майстрів і цехових служб.

2.12. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання.

2.13. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.14. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.

2.15. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників, проводить виховну роботу в колективі.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник ремонтного цеху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник ремонтного цеху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник ремонтного цеху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник ремонтного цеху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник ремонтного цеху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник ремонтного цеху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник ремонтного цеху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник ремонтного цеху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник ремонтного цеху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник ремонтного цеху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник ремонтного цеху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник ремонтного цеху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник ремонтного цеху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник ремонтного цеху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник ремонтного цеху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник ремонтного цеху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.