Інструкція для посади "Начальник зміни обчислювального центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни обчислювального центру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з механізації та автоматизації обчислювальних робіт - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативні правові акти, методичні і нормативні матеріали стосовно діяльності обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, експлуатації і обслуговування засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
      - технічні засоби збирання і передавання інформації, вимоги до них;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його експлуатації;
      - технологію механізованого оброблення інформації та проведення обчислювальних робіт;
      - сітьові технології застосування засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій;
      - технічні носії інформації;
      - формалізовані мови програмування, діючі системи обчислень, шифрів і кодів;
      - методи математичної формалізації задач і розроблення алгоритмів;
      - програми, інструкції, макети та інші керівні матеріали з оброблення інформації і проведення обчислювальних робіт;
      - порядок розроблення планів (графіків) роботи устаткування, регламентів рішення задач, складання заявок на устаткування, запасні частини і проведення ремонту, іншої технічної документації;
      - організацію ремонтного обслуговування устаткування;
      - методи розрахунку обсягів виконаних робіт;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід використання обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - економіку та організацію виробництва;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник зміни обчислювального центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни обчислювального центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни обчислювального центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни обчислювального центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання змінних виробничих завдань підрозділами експлуатації та технічного обслуговування засобів обчислювальної техніки згідно із затвердженими планами і графіками, додержання встановленої технології оброблення інформації та обчислювальних робіт.

2.2. Організовує роботу працівників підрозділу відповідно до вимог її безпеки і раціональної організації.

2.3. Забезпечує експлуатацію електронно-обчислювального устаткування та пристроїв згідно з технічними умовами і нормами обслуговування, проведення необхідних тестових перевірок, профілактичних оглядів, повне завантаження та безперервну роботу техніки.

2.4. Здійснює оперативний контроль за забезпеченням матеріальними та енергетичними ресурсами, економним витрачанням електроенергії та технічних носіїв інформації, надходженням інформації, додержанням графіків і регламентів рішення задач і виконанням робіт в установлені терміни, якістю виконання робіт, виявляє та усуває причини порушень ходу виробничого процесу.

2.5. Проводить роботу з пошуку та організації використання додаткових резервів підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості та вартості оброблення інформації і виконання обчислювальних робіт.

2.6. Аналізує результати виробничої діяльності підрозділу за зміну, причини, що викликають простої засобів обчислювальної техніки і зниження якості оброблення інформації та обчислювальних робіт, бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.7. Перевіряє якість технічного і ремонтного обслуговування.

2.8. Бере участь у прийманні, монтажі та випробуваннях устаткування, яке наново вводиться в експлуатацію, у дослідній перевірці програмного забезпечення оброблення інформації та виконання обчислювальних робіт.

2.9. Контролює своєчасне внесення всіх необхідних змін і доповнень у програми та робочі інструкції.

2.10. Контролює додержання працівниками технологічної, виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, та накладання стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни обчислювального центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни обчислювального центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни обчислювального центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни обчислювального центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни обчислювального центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни обчислювального центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни обчислювального центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни обчислювального центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни обчислювального центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни обчислювального центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни обчислювального центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни обчислювального центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни обчислювального центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни обчислювального центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни обчислювального центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни обчислювального центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.