Інструкція для посади "Начальник дослідної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дослідної лабораторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали, що стосуються науково-технічної діяльності;
      - перспективи технічного розвитку підприємства і галузі;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - обладнання лабораторії, правила його експлуатації;
      - технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції;
      - стандарти та технічні умови;
      - екологічні стандарти і нормативи;
      - порядок оформлення технічної документації;
      - організацію і методи проведення досліджень;
      - визначення економічної ефективності розробок;
      - порядок складання звітності;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Начальник дослідної лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дослідної лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дослідної лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дослідної лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на освоєння нової техніки і технології, удосконалення застосовуваних технологічних процесів і устаткування, які забезпечують виробництво конкурентоспроможної продукції, що відповідає вітчизняним і світовим стандартам якості і екологічної безпеки.

2.2. Керує проведенням експериментальних робіт з виявлення та запобігання причинам браку продукції, поліпшення її якості, забезпечення відповідності чинним стандартам і технічним умовам, екологічним стандартам і нормативам, а також застосування нових, більш економічних і ефективних і безпечних основних та допоміжних матеріалів.

2.3. Визначає ефективність розробок, очолює роботу з пошуку найбільш досконалих методів досліджень, випробувань, експериментів і скорочення трудових витрат під час проведення дослідницьких робіт.

2.4. Бере участь в упровадженні нових технологічних процесів та режимів виробництва і проведенні аналізу показників якості, що характеризують продукцію, що виробляється, та наново освоєна.

2.5. Розроблює перспективні та річні тематичні плани робіт лабораторії.

2.6. Бере участь у розробленні бізнес-планів підприємства.

2.7. Забезпечує складання технічних звітів на закінчені науково-дослідні роботи, а також розроблення рекомендацій щодо їх використання, надає методичну допомогу для їх упровадження і складає звітність про їх виконання.

2.8. Організовує вивчення передового вітчизняного та світового досвіду в галузі вдосконалення технології виробництва продукції, аналогічної тій, що випускається на підприємстві.

2.9. Керує працівниками лабораторії.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дослідної лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дослідної лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дослідної лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дослідної лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дослідної лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дослідної лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дослідної лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дослідної лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дослідної лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дослідної лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дослідної лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дослідної лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дослідної лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дослідної лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дослідної лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дослідної лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.