Інструкція для посади "Начальник відділу кадрів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу кадрів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з персоналом у компанії або суміжній організації - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового й побутового спілкування та оформлення документів (у судноплавних компаніях, сертифікованих згідно з МКУБ - Міжнародним Кодексом з управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забрудненню). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, статути, накази, положення, інструкції та інші керівні документи, які стосуються роботи з кадрами закордонного плавання, обліку особового складу на підприємствах і зберігання документів;
      - міжнародні нормативно-правові документи та стандарти щодо підготовки та дипломування моряків;
      - положення про порядок призначення та виплат державних допомог;
      - правові положення, правила, норми та звичаї країн, що стосуються сфери діяльності компанії, та механізми державно-правової взаємодії із цими країнами;
      - правила митного контролю та поведінки за кордоном;
      - перспективи розвитку закордонних перевезень пароплавства та порядок розроблення планів комплектування екіпажів суден закордонного плавання кадрами;
      - порядок оформлення прийому, переводу та звільнення працівників, ведення та зберігання їх трудових книжок та особових справ;
      - порядок складання встановленої звітності;
      - основи профорієнтаційної роботи;
      - основи психології праці;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - трудове законодавство та стандарти (правила та норми) щодо організації та умов охорони праці суднового та берегового персоналу.

1.4. Начальник відділу кадрів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу кадрів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу кадрів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу кадрів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить роботу з добору, вивчення та розставлення командних і масових кадрів плаваючого складу суден закордонного плавання, суворого додержання ними трудової та виробничої дисципліни, правил поведінки за кордоном і митного контролю, подає пропозиції керівництву судноплавної компанії (пароплавства) щодо призначення або звільнення кадрів плаваючого складу.

2.2. Забезпечує правильне та своєчасне комплектування суден та берегових підрозділів кваліфікованим, компетентним, професійно підготовленим та медично придатним персоналом відповідно до міжнародних і національних стандартів (правил та норм) та Статутних положень компанії; підбір, вивчення та укладання трудових договорів (угод) з береговим та судновим персоналом та встановлення порядку підготовки й допущення прийнятого (найнятого) або призначуваного на нові посади персоналу до виконання посадових обов'язків, оформлення допусків та виїзних документів судновому та береговому персоналу щодо закордонного плавання та відряджень, організацію навчання, перевірки знань та атестацію суднового та берегового персоналу, підготовку і підвищення кваліфікації командного складу і кадрів масових професій суден, соціальну (згідно із чинним законодавством) захищеність суднового та берегового персоналу, створення соціальних передумов (у тому числі службового просування), що стимулюють зацікавленість суднового та берегового персоналу в здійсненні політики безпеки компанії.

2.3. З метою поліпшення умов праці та відпочинку робітників плавскладу суден закордонного плавання керує комплектуванням, організованою зміною в рейсах підмінних екіпажів.

2.4. Разом з відповідними відділами і службами пароплавства (судноплавної компанії) веде роботу з добору кадрів у резерв на висування та вивчає їх ділові якості.

2.5. Організовує і контролює діловодство, облік і звітність щодо кадрів закордонного плавання.

2.6. Розроблює проекти річних та перспективних планів потреби в робочій силі для закордонного флоту, контролює баланс робочої сили та робить заявки щодо її своєчасного поповнення.

2.7. Контролює розподіл на судна закордонного плавання молодих спеціалістів, які закінчили навчальні заклади.

2.8. Готує матеріали для подання на заохочення і нагородження працівників, які відзначилися у виконанні виробничих завдань.

2.9. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу кадрів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу кадрів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу кадрів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу кадрів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу кадрів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу кадрів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу кадрів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу кадрів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу кадрів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу кадрів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу кадрів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу кадрів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу кадрів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу кадрів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу кадрів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу кадрів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.