Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник інституту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня. Стаж роботи на керівних посадах у сфері захисту інформації не менше 7 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку технічного захисту інформації; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю Інституту. Організовує, забезпечує та контролює виконання завдань Інституту в межах наданої компетенції. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері технічного захисту інформації, зокрема з урахуванням сучасних досягнень науки та техніки, що належить до його компетенції. Визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів Інституту, своїх заступників. Розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує проведення досліджень та координацію відповідних дій у сфері захисту інформації, що пов’язані з розробленням, виробництвом, використанням, експлуатацією, науковими дослідженнями, наданням послуг у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, проведенням відповідних експертиз. Організовує дослідження проблем побудови систем спеціального зв’язку та захисту інформації, тенденцій науково-технічного прогресу у сфері захисту інформації, розробку пропозицій щодо проведення єдиної науково-технічної політики у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації. Здійснює контроль за дотриманням особовим складом структурних підрозділів Інституту законодавства України та договорів з питань, що належать до його компетенції. Аналізує стан та тенденції розвитку у сфері технічного захисту інформації, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Інституту, вживає заходів щодо усунення недоліків. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Інституту. Здійснює аналітичне та інформаційне забезпечення органів виконавчої влади з питань технічного захисту інформації. Організовує виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду в діяльності Інституту. Визначає потреби та пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації особового складу Інституту, вносить пропозиції щодо виконання цієї роботи. Разом з відповідними органами державної влади вживає заходів, спрямованих на дотримання вимог стандартів, метрологічних норм та правил. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису і затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції особового складу Інституту. Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства з питань, що належать до компетенції Інституту. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності Інституту.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Інституту; залучати особовий склад Інституту до розгляду невідкладних питань, що належать до його повноважень; проводити перевірки та здійснювати контроль з питань, що належать до його компетенції у сфері захисту інформації; отримувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; призначати частину складу Ученої науково-технічної ради Інституту; здійснювати особистий прийом особового складу Інституту з питань, що стосуються його компетенції; видавати у межах своєї компетенції накази, розпорядження, організовувати та контролювати їх виконання.