Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці основного виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, для бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності основного виробництва; чинні законодавства з охорони праці, природи та навколишнього середовища (довкілля); перспективи розвитку фабрики; технологічний режим; обладнання основного виробництва та правила його технічної експлуатації; план ліквідації аварій; норми та розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво основним виробництвом. Забезпечує: розроблення виробничо-оперативних планів роботи і виконання виконавчих графіків усіма ланками виробництва; перероблення рядового вугілля, випуск і постачання продуктів збагачення (брикетування) з дотриманням встановлених якісних та економічних показників і нормативів; раціонально розставляє кадри, укомплектовує робочі місця, зміни, бригади та дільниці; дотримання технологічного режиму, ефективне використання обладнання і транспортних засобів, найшвидше впровадження нової техніки; удосконалення технології виробництва, механізацію допоміжних і ручних робіт, підвищення продуктивності праці; своєчасне подання заявок на поставляння нового обладнання, матеріалів, палива, запасних частин та реагентів; здавання обладнання в капітальний ремонт або його списання у встановленому порядку; організацію виконання технології робіт з відновлення та раціонального використання земель, пошкоджених гірничими роботами; правильну та ефективну експлуатацію споруд для очищення стічних виробничих вод, установок для очищення шкідливих виробничих викидів у атмосферу та мулонакопичувачів; здійснення заходів щодо економного витрачання матеріалів, реагентів, електроенергії, палива, води та інших матеріальних цінностей, а також заходи щодо зниження забрудненості води у технологічному виробництві; щорічне вивчення працівниками основного виробничого плану запобігання та ліквідації аварій, який стосується їхніх робочих місць; інструктаж робітників з правил охорони праці та протипожежного захисту; підтримання чистоти і порядку на робочих місцях та в приміщенні. Організовує: роботу основного виробництва; правильне зберігання резервного і невстановленого обладнання; розслідування аварій та нещасних випадків. Створює умови для освоєння і виконання робітниками норм виробітку, проводить їх виробничий інструктаж. Розробляє і доводить до майстрів і механіків виробничі завдання та здійснює контроль за їх виконанням; здійснює заходи щодо освоєння виробничих потужностей та встановлених нормативів, використання резервів виробництва. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи фабрики; у розробленні заходів з механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; впровадженні нової техніки, модернізації діючого обладнання, реконструкції дільниць основного виробництва; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності; стан охорони праці, виробничого травматизму, захворюваності та розробляє заходи щодо поліпшення охорони праці. Контролює: виконання робіт; дотримання технологічного режиму; безпечність робітників на дільницях і створення нормальних умов праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.