Категорія - Фахівці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Технік з якості II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка з якості - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції; технологічні процеси і режими виробництва; основні технологічні та конструктивні дані продукції, яка випускається, стандарти й технічні умови, які діють в галузі та на підприємстві; види виробничого браку, методи запобігання та усунення; порядок подання та розгляду рекламацій з якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів й готової продукції; правила проведення випробовувань та приймання продукції; порядок атестації промислової продукції за категоріями якості, організацію обліку, порядок і терміни складання звітності про якість продукції; основи економіки, організації праці та виробництва; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь під керівництвом працівника вищої кваліфікації у вдосконаленні та впровадженні системи управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних показників, контролює їх дотримання. Вивчає причини, які призводять до погіршення якості продукції (робіт, послуг), випуску браку, бере участь в розробленні та впровадженні заходів щодо їх усунення. Бере участь у вибірковій перевірці матеріальних ресурсів, які надходять на підприємство: сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, у підготовці висновків щодо відповідності та якості стандартам і технічним умовам й оформляє документи для подання претензій постачальникам. Веде облік показників якості продукції, браку, його причин і винуватців. Оформляє необхідну документацію у разі надходження рекламацій від замовників, розглядає та аналізує їх. Бере участь в розробленні методик та інструкцій з поточного контролю якості робіт в процесі виготовлення продукції, у випробовуваннях готових виробів й оформленні документів, які засвідчують їх якість. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з розроблення та впровадження систем управління якістю. Веде облік і складає звітність про діяльність підприємства з управління якістю продукції.