Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Начальник центральної заводської лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі і нормативно-правові акти; методичні та інші керівні матеріали стосовно науково-технічної діяльності; перспективи технічного розвитку галузі і підприємства; технологію виробництва продукції підприємства; устаткування лабораторії та правила його експлуатації; методи контролю якості продукції, сировини, матеріалів; сучасні засоби і методи вимірювань; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації; технічні вимоги до сировини, матеріалів та готової продукції; екологічні стандарти і нормативи; чинну систему державної атестації і сертифікації продукції; організацію проведення науково-дослідних робіт і лабораторного контролю виробництва; методи визначення ефективності розробок; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології та лабораторного контролю виробництва; основи економіки, організації виробництва і управління; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує проведення науково-дослідних та експериментальних робіт згідно з перспективами розвитку і науково-технічною політикою підприємства з метою впровадження у виробництво прогресивної технології, нового технологічного устаткування, що забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції. Забезпечує проведення досліджень з розроблення і освоєння нових видів виробів, застосування нових матеріалів у видах продукції, що проектується, поліпшення якості і збільшення випуску продукції, економного витрачання матеріально-сировинних ресурсів. Сприяє впровадженню на підприємстві результатів науково-дослідних і експериментальних робіт. На основі проведених досліджень розроблює пропозиції щодо зміни технологічних інструкцій, технічних умов і стандартів. Очолює роботу з розроблення та впровадження нових методів вимірювань і оцінювання якості матеріалів і продукції, що вироблюється, нових методів контролю у сфері промислової санітарії, охорони праці та навколишнього середовища. Забезпечує контроль за додержанням технологічної дисципліни у цехах. Організовує проведення лабораторного контролю якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що надходять у виробництво, а також готової продукції з метою визначення відповідності їх чинним виробничим стандартам і технічним умовам, екологічним стандартам і нормативам. Забезпечує оформлення документації за результатами випробувань. Бере участь у проведенні державної атестації; сертифікації продукції підприємства. Організовує проведення досліджень причин виникнення браку продукції та розроблення рекомендацій щодо їх запобігання та усунення. Розроблює тематичні плани науково-дослідних робіт, які здійснюються силами лабораторії, а також разом з іншими структурними підрозділами підприємства, організовує роботу для їх виконання в установлені строки. Укладає договори з науково-дослідними організаціями на проведення спільних робіт. Бере участь у розробленні стратегічних та бізнес-планів підприємства. Здійснює методичне керівництво роботою цехових лабораторій, організовує роботу з узагальнення та аналізу результатів досліджень і випробувань, які ними проводяться. Готує пропозиції з поліпшення організації науково-дослідних і експериментальних робіт з метою скорочення витрат праці на їх проведення. Організовує вивчення передового вітчизняного і світового досвіду в галузі проектування нових технологій, засобів і методів вимірювань, лабораторного контролю якості продукції, що виробляється, сировини, матеріалів. Керує робітниками центральної заводської лабораторії.