Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший конструктор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи на посадах з конструкторської діяльності або на інженерно-технічних і керівних посадах не менше п’яти років. Науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідного наукового спрямування та наявність наукових публікацій (патентів) з відповідної тематики.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут; нормативно-правові акти та методичні матеріали з підготовки виробництва, інженерної, проектувальної справ; основи екологічного, трудового та господарського законодавства; профіль, спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної структури Інституту; перспективи технічного розвитку інформаційної галузі та науково-дослідних робіт; системи та методи проектування; організацію підготовки виробництва; технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування Інституту, правила його експлуатації; порядок і методи планування конструкторської діяльності; методи проведення технічних розрахунків; основи технічної естетики, художнього конструювання та ергономіки; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розробки та оформлення конструкторської документації; основи патентознавства, стандартизації та сертифікації; системи автоматизованого проектування; сучасні обчислювальні та телекомунікаційні засоби копіювання та розмноження конструкторської документації; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і техніки у галузі захисту інформації; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід конструювання аналогічної продукції; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує модернізацією та створенням нової конструкторської продукції у сфері захисту інформації, дотримуючись режимів секретності. Забезпечує її високий технологічний рівень, конкурентно- та патентоспроможність, відповідність сучасним досягненням науки і техніки, вимогам технічної естетики та економічній технології проектування. Вживає заходів щодо прискорення освоєння у виробництві перспективних конструкторських розробок, новітніх матеріалів, впровадження науково-технічних досягнень. Організовує розробку проектів нових дослідних і промислових установок, нестандартного устаткування та пристроїв сфери захисту інформації та режимів секретності зв’язку. Проводить роботу з підвищення рівня кваліфікації, стандартизації та сертифікації конструкторської продукції, що розроблюється. Забезпечує відповідність нових і модернізованих конструкцій технічним завданням, стандартам, вимогам раціональної організації та охорони праці, нормам техніки безпеки. Керує підготовкою техніко-економічних обґрунтовувань ефективності нових конструкторських розробок, їх переваг порівняно з попередніми розробками. Організовує розробку перспективних і поточних планів впровадження та освоєння нової техніки, дослідницьких і конструкторських робіт, контролює їх виконання. Забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування, своєчасне складання, узгодження та затвердження креслень й іншої технічної документації, яка розроблюється конструкторськими підрозділами Інституту. Спільно із замовниками здійснює розробку технічних завдань для проектування, забезпечує захист та узгодження в установленому порядку розроблених ескізних, технічних і робочих проектів, подає проектні рішення на затвердження. Вживає заходів щодо скорочення термінів освоєння нової техніки, вартості та циклу підготовки виробництва за рахунок впровадження прогресивних методів проектування, обчислювальної та телекомунікаційної техніки, передових способів копіювання технічної документації, широкого використання в проектах стандартизованих та уніфікованих деталей і складальних одиниць. Здійснює керівництво дослідницькими та експериментальними роботами Інституту. Бере участь у монтажі, випробуваннях, налагодженні та пуску нових конструкторських продуктів та їх експлуатації. Подає на затвердження зміни, які вносяться до технічної документації щодо підготовки виробництва. Бере участь у роботі з атестації виробів за категоріями якості, розробці пропозицій щодо реконструкції, технічного переоснащення, інтенсифікації виробництва, підвищення її ефективності, забезпечує конструкторську розробку прийнятих до впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Розглядає та надає висновки на найскладніші раціоналізаторські пропозиції, на проекти стандартів та іншу конструкторську документацію, яка надходить до Інституту від інших установ та організацій. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації особового складу Інституту.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань організації та проведення конструкторських робіт; отримувати від структурних підрозділів Інституту необхідну інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів та інших документів, пов’язаних з діяльністю конструкторського підрозділу Інституту; надавати керівникам структурних підрозділів Інституту та науковцям Інституту інформацію з питань ремонту, експлуатації та змісту технологічного устаткування; підписувати та візувати документи з питань організації та проведення конструкторських робіт у межах своєї компетенції; вести листування з органами Держспецзв’язку, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.