Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Директор з економіки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з виробничо-господарської та економічної діяльності; організацію фінансової роботи; порядок фінансування з державного бюджету, нарахування та внесення платежів у бюджет; основи технології та організації робіт основного і допоміжного виробництва; методи прогнозування, обліку та аналізу показників роботи виробничих підрозділів та підприємств; методику нормування та оплати праці, визначення економічної ефективності заходів щодо впровадження нової техніки і технології; оцінки соціальних та економічних явищ і процесів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; рекомендації в сфері організації та удосконалення економічної роботи; структуру і функції органів управління; економіку й організацію виробництва, праці та управління; організацію автоматизованого оброблення економічної інформації; можливості і сферу застосування сучасної обчислювальної і організаційної техніки; основи банківської справи, цивільного і трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує фінансово-економічною діяльністю підприємств, спрямованою на досягнення високої економічної ефективності виробництва на основі зростання продуктивності праці, повного використання внутрішніх резервів, впровадження досягнень економічної науки, економіко-математичних методів та обчислювальної техніки; розробленням перспективних, річних та оперативних планів з виробництва, прибутку та інших показників; організацією внутрішньогосподарських стосунків та договірно-претензійної роботи. Визначає: перспективи економічного розвитку виробництва; порядок поповнення нестачі власних обігових коштів; перелік та види договорів, які укладають шахти, розрізи та виробничі підрозділи. Організовує: економічно доцільне витрачання фінансових ресурсів; розроблення балансу витрат та прибутку з основної і підрядної діяльності, капітального будівництва, кошторису витрачання коштів у непромисловій групі і на роботи, пов'язані з охороною природи та раціональним використанням природних ресурсів; розрахунки з бюджетом за платежами в централізованому порядку з постачальниками, підрядниками, банками та з працівниками по заробітній платі; розроблення плану витрачання коштів на виконання завдань щодо забезпечення безпечних умов праці; визначення цін (тарифів) на продукцію (роботи), що випускається, послуги; розроблення норм виробітку (часу) і розцінок, нормативів обслуговування, чисельності та інших нормативів з праці; комплексний економічний аналіз техніко-економічних показників та результатів фінансової діяльності підприємств, утворення і контроль за витрачанням фондів споживання та оплати праці; розроблення положень про виплату винагород за річні результати роботи, про преміювання всіх категорій працівників спецапарату, розроблення колективного договору; оперативний облік і аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств; підготовку пропозицій щодо коригування планів виробничої і економічної діяльності підприємств при зміні кон'юнктури ринку, використання банківських кредитів на комерційній договірній основі; розроблення положень про підрозділи дирекції та посадових інструкцій працівників. Забезпечує: правильне співвідношення між темпами росту продуктивності праці та середньої заробітної плати; удосконалення планування, нормування й оплати праці, господарського розрахунку; фінансування заходів щодо впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, модернізації обладнання, інших заходів щодо технічного удосконалення та поліпшення організації виробництва, робіт з охорони навколишнього середовища; дотримання порядку внутрішньогосподарських відносин та розв'язання внутрішньогосподарських спорів; правильне використання лімітів короткотермінового і довготермінового банківського кредитування; організацію ведення статистичної, бухгалтерської та інших видів встановленої звітності і своєчасне подання її за призначенням. Здійснює контроль за відповідністю договорів, що укладаються на поставляння обладнання, машин та інших матеріальних цінностей до наявних на це коштів, включаючи банківський кредит. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку підприємств і організацій; у розгляді плану розвитку гірничих робіт; у визначенні потреби в матеріально-технічних ресурсах та палива на власні потреби; в проведенні заходів щодо поліпшення структури управління; у розгляді та погодженні кошторису витрат на утримання апарату управління; у впровадженні передового досвіду в галузі удосконалення планування, нормування праці та матеріального стимулювання; в розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку. Контролює: виконання встановлених завдань щодо економічних показників; виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом; використання коштів за цільовим призначенням, дотримання чинних умов оплати праці та преміювання; впровадження у виробничих підрозділах, на підприємствах і в організаціям господарського розрахунку та дотримання режиму економії; затрати на ведення гірничих робіт згідно з джерелом фінансування, організацію обліку гірничошахтового обладнання, оброблення інформації про його використання; списання гірничошахтового обладнання та інших основних коштів. Здійснює методичне керівництво інформаційно-обчислювальним центром з питань, що входять до його компетенції. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.