Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Вчитель-логопед вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вчителя-логопеда - не менше 8 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про освіту", Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів"; державні програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями; стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН; основні відомості з логопедії; основні цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної корекції дітей з мовленнєвими порушеннями; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; психофізіологію розвитку аномальних дітей; методику, форми, принципи організації навчально-виховного, мовнокорекційного й компенсаційного процесу; програмно-методичні документи й матеріали для роботи з дітьми, які мають вади мовленнєвого розвитку; нормативні вимоги до оформлення логопедичного кабінету; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної та логопедичної науки та практики, державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє і вдосконалює навчально-корекційні програми. Здійснює навчальну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення. Забезпечує умови для засвоєння інвалідами компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових та індивідуальних особливостей, сприяє їх соціальній реабілітації, профорієнтації. Вивчає та фіксує динаміку розвитку хворого. Створює сприятливі організаційно-педагогічні умови для дітей з важкими мовленнєвими порушеннями (з ринолалією, заїкуватістю, алалією, афазією, дизартрією). Виробляє оптимальну педагогічну й колекційну стратегію; проектує шляхи навчання, реабілітації та соціальної адаптації кожного хворого. Обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-реабілітаційного процесу. Надає батькам або сім'ям консультативну допомогу щодо виправлення дефектів усної і письмової мови їх дітей. Проводить з дітьми фронтальні, підгрупові та індивідуальні заняття. Виховує в учнів почуття впевненості в собі, усвідомлення своїх досягнень в опануванні методів, що можуть компенсувати обмеження, спричинені мовленнєвими порушеннями. Керує асистентами вчителя-логопеда. Планує роботу, проводить аналіз її результатів, веде встановлену психолого-педагогічну, реабілітаційну та статистичну документацію.