Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Керуючий рестораном", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері організації харчування: для спеціаліста - не менше 1,5 року, для бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; правила торговельного обслуговування споживачів; задачі та функції структурних підрозділів, завдання та обов'язки працівників, їх права; організацію товаропостачання та документи, що супроводжують товар; основи організації дієтичного та раціонального харчування; правила користування збірками рецептур страв; правила складання різних меню та порядок оформлення ярликів цін (цінників) і прейскурантів на алкогольні напої та покупні товари; прогресивні форми обслуговування споживачів; кращий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань обслуговування споживачів та нових технологій виготовляння їжі; сучасні види технологічного обладнання та холодильного устаткування, вимоги до обладнання, меблів, інвентарю, посуду, контрольно-касових апаратів, ваговимірювальних приладів та т.п.; вимоги до оформлення залів, реклами, інформації для споживачів, методи оцінки ефективності використання площ та обладнання; основи психології та етики в торгівлі; психологічні особливості в спілкуванні із споживачами; основи економіки, нормування праці та її оплати; трудове законодавство; порядок організації та ведення обліково-звітної та іншої встановленої документації; правила проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила конкурентних взаємовідносин; форми та методи організації і оплати праці, критерії оцінки ефективності трудової діяльності; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю ресторану (кафе, їдальні і т.ін.), направленою на забезпечення високої якості виготовляння їжі та обслуговування споживачів. Організує роботу структурних підрозділів підприємства, забезпечує їх взаємодію. Забезпечує своєчасні поставки продовольчих товарів, напівфабрикатів та сировини згідно із заявками структурних підрозділів підприємства. Перевіряє наявність супровідних документів на товари, що надходять до підприємства, сертифіката відповідності державній системі сертифікації, посвідчення про якість. Затверджує меню та прейскуранти алкогольних напоїв. Проводить роботу з вдосконалення організації виробництва, впровадження нових технологій виготовляння їжі, прогресивних форм обслуговування споживачів. Розглядає пропозиції щодо додаткових видів послуг та розширення асортименту страв та напоїв, розробки нових, фірмових видів продукції. Контролює додержання належного рівня обслуговування споживачів, правил роботи підприємств громадського харчування, встановленого порядку розрахунків із споживачами та інформування їх про роздрібні ціни. Організує контроль за технологією та якістю виготовляння їжі, оформленням страв на належному рівні. Організує роботу з оформлення залів, підготовки реклами та інформації для споживачів, забезпечує виготовляння їх на високому художньому рівні, затверджує музичну програму. Розглядає скарги споживачів, визначає їх обгрунтованість та вживає заходів щодо усунення порушень та недоліків у роботі. Вирішує питання раціонального використання площ і забезпечення підприємства технологічним обладнанням та холодильним устаткуванням, посудом, меблями, інвентарем відповідно до існуючих нормативів та згідно з вимогами охорони праці та здоров'я, захисту навколишнього середовища, протипожежного захисту, санітарних правил. Забезпечує працівників форменим та спеціальним одягом, що відповідає санітарним та естетичним вимогам. Здійснює контроль за виконанням працівниками правил експлуатації торговельно-технологічного обладнання та холодильного устаткування, посуду, меблів тощо. Організує проведення роботи з атестації працівників та раціоналізації робочих місць. Створює сприятливі умови для виявлення творчої ініціативи працюючих у досягненні високих результатів роботи, сприяє підвищенню кваліфікації та майстерності робітників. Контролює забезпечення санітарного стану виробничих та складських приміщень, залів відповідно до вимог санітарних норм і правил. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії, трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей, грошей у касі, технологічного обладнання, меблів, посуду та інших матеріальних цінностей, що знаходяться на підприємстві. Подає пропозиції щодо поліпшення комерційної та фінансово-господарської діяльності, раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, матеріального та морального заохочення працівників, бере участь у розробленні заходів щодо економічного та соціального розвитку колективу, складанні колективного договору. Вживає заходів щодо виконання адміністрацією зобов'язань та забезпечує додержання умов колективного договору. Сприяє організації умов для належного відпочинку працюючих у перервах в роботі. Контролює або веде облікову, статистичну та іншу встановлену звітність, контролює складання та своєчасне подання працівниками відповідної звітності. Контролює додержання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.