Інструкція для посади "Командир загону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир загону" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж служби на командно-керівних посадах у воєнізованих гірничорятувальних частинах не менше 4 років. Придатність за станом здоров'я й результатами стажування до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення щодо вугільної промисловості;
      - накази, розпорядження й інші настановчі документи органів вищого рівня, що стосуються діяльності загону;
      - наукові основи, тактику, технологію, технічні засоби, організацію й керування роботами з рятування людей і ліквідації аварій на різних стадіях їх розвитку;
      - нормативні документи й методичні положення з профілактики аварій, виконання депресійних і газових знімань, діяльності реанімаційно-протишокових груп, газоаналітичних лабораторій, інших структурних підрозділів загону;
      - порядок розроблення й погодження планів ліквідації аварій обслуговуваних загоном об'єктів, технологію ведення робіт, використовувані засоби механізації, показники небезпеки й рівень підготовленості обслуговуваних підприємств до рятування людей і ліквідації аварій;
      - вітчизняні та закордонні досягнення гірничорятувальної науки й техніки;
      - досвід передових підрозділів з оперативно-технічної діяльності, профілактики й ліквідації аварій на шахтах та інших об'єктах;
      - перспективи технічного, економічного й соціального розвитку загону та обслуговуваних об'єктів;
      - методи господарювання та керування воєнізованим підрозділом;
      - основи трудового законодавства;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту.

1.4. Командир загону призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир загону підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир загону керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир загону під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує оперативною, профілактичною, медичною, господарською та іншими видами діяльності загону; гірничорятувальними роботами під час ліквідації аварій на обслуговуваних та інших об'єктах.

2.2. Забезпечує: належний рівень несення служби й професійної підготовки оперативного складу; режим цілодобової готовності до виїзду для рятування людей та ліквідації аварій за сигналом "Тривога"; ефективну взаємодію оперативних підрозділів загону й необхідну допомогу іншим гірничорятувальним частинам відповідно до чинної диспозиції; готовність, справність, правильне зберігання та своєчасний ремонт засобів технічного оснащення; розроблення і виконання виробничо-профілактичних заходів щодо зниження аварійної небезпеки обслуговуваних об'єктів і покращання їх підготовленості до ліквідації аварій; матеріально-технічне постачання, виконання комплексу робіт для збереження здоров'я й фізичної підготовки особового складу; укомплектованість кадрами всіх підрозділів.

2.3. Організовує: на основі аналізу аварійної ситуації відповідно до оперативних планів виконання гірничорятувальних робіт, а також коригування тактики й технології їх проведення при зміні ситуації; роботу реанімаційно-протишокових груп, служби депресійних і газових знімань, газоаналітичних лабораторій та інших служб, які входять до складу загону проведення занять з командним і рядовим складом з розбирання виконаних гірничорятувальних робіт; тактичні навчання на обслуговуваних об'єктах; діяльність допоміжної гірничорятувальної служби.

2.4. Бере участь: в обстеженні й оцінці аварійної ситуації, підготовці й виконанні заходів з її ліквідації; у розробленні й погодженні планів ліквідації аварій; у регулярних тренуваннях з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального оснащення для забезпечення фізичної й теплової витривалості.

2.5. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.

2.6. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації й звітності.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир загону має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир загону має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир загону має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир загону має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир загону має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир загону має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир загону має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир загону має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир загону має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир загону несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир загону несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир загону несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир загону несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир загону несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир загону несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир загону несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.