Інструкція для посади "Головний технолог з природоохоронних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний технолог з природоохоронних робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з охорони природи;
      - перспективи розвитку виробництва;
      - технологію очищення водного й повітряного басейнів від забруднень;
      - основні положення про рекультивацію земель;
      - вимоги до якості проведення очищення стічних вод;
      - порядок проектування та планування очисних споруд;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі охорони природи;
      - порядок затвердження та подання звітів з охорони природи;
      - чинне законодавство про охорону природи, надр, водних ресурсів, атмосфери;
      - основи цивільного та трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний технолог з природоохоронних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний технолог з природоохоронних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний технолог з природоохоронних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний технолог з природоохоронних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Координує діяльність виробничих одиниць, підприємств і організацій щодо проведення єдиної наукової і технічної політики в галузі охорони та раціонального використання водних і земельних ресурсів, охорони повітряного басейну; розробленні зведених перспективних і річних планів та заходів щодо охорони і раціонального використання водних і земельних ресурсів, охорони повітряного басейну та контролю за їх виконанням; розроблення та погодження тимчасових норм щодо охорони водних і земельних ресурсів, повітряного басейну та їх впровадження; розрахунків та отримання лімітів і дозволів на викиди і скиди забруднених речовин, а також платежів за них.

2.2. Забезпечує: розроблення та здійснення основних напрямів наукового і технічного розвитку, планів впровадження нової техніки та технології природоохоронних робіт і їх виконання; розроблення техніко-економічних обґрунтувань для вирішення проблеми охорони природи; розроблення пропозицій щодо проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт у сфері охорони природи; розроблення довготермінових планів і заходів щодо запобігання шкідливого впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище; розроблення перспективних та річних планів об'єднання щодо охорони і раціонального використання водних ресурсів і земель, охорони повітряного басейну та заходів, що забезпечують виконання встановлених планів і норм з усіх техніко-економічних і якісних показників охорони природи; розроблення виробничими одиницями норм якості промислових стічних вод, що поступають на очисні споруди та скидаються у водойми, та погодження їх з контролюючими органами; проведення комплексних обстежень стану охорони природи у виробничих одиницях, на виробництвах і в організаціях об'єднання та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків; розроблення проектної документації на рекультивацію порушених земель, виконувану за рахунок основної діяльності; виконання планів з рекультивації порушених гірничими роботами земель, гасіння і озеленення териконів.

2.3. Здійснює методичне керівництво спеціалізованими управліннями, контрольно-налагоджувальними дільницями та санітарно-профілактичними лабораторіями, які виконують природоохоронні роботи.

2.4. Організовує: перевірку роботи природоохоронних об'єктів та їх технічного стану; відомчий контроль за станом охорони навколишнього середовища на виробничих підрозділах, підприємствах і в організаціях.

2.5. Бере участь: у проведенні аналізу техніко-економічних показників виконання планів та заходів щодо охорони природи та подає пропозиції щодо їх поліпшення; у підготовці обґрунтованих потреб у матеріально-технічних ресурсах та розподілі виділених фондів; у розгляді планів гірничих робіт, проектів будівництва і реконструкції промислових об'єктів та підприємств на предмет відповідності їх до вимог охорони навколишнього природного середовища; у розробленні завдань на проектування будівництва, реконструкцію та розширення природоохоронних об'єктів, у розробленні програм автоматизованого обліку та аналізу стану охорони природи.

2.6. Вносить пропозиції щодо: розроблення та впровадження безвідходних і маловідходних технологій, спрямованих на зниження шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище; удосконалення технології очищення стічних вод, пиловловлювання, рекультивації земель, складування порід; удосконалення організаційної структури керування охороною природи; виконання природоохоронних заходів; будівництва та реконструкції природоохоронних об'єктів; передових і безпечних методів праці робітників, зайнятих на експлуатації водоочисних та пилогазоуловлювальних споруд та установок, породних відвалів, а також тих, хто виконує природоохоронні роботи.

2.7. Погоджує: пускові комплекси будівництва (реконструкції) підприємств і об'єктів; плани і графіки будівництва (реконструкції) природоохоронних об'єктів; графіки очищення водовідливних водозбірників та режиму роботи водовідливних установок; технічні завдання, техніко-економічні розрахунки і проекти заново введених об'єктів і технологій на виробництві на предмет відповідності природоохоронному законодавству, санітарним нормам і вимогам, графіки розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та проведення відповідних перевірок дотримання правил ОВНС на виробництвах.

2.8. Контролює: виконання встановлених планів та заходів щодо охорони та раціонального використання водних і земельних ресурсів; будівництво природоохоронних об'єктів; дотримання прийнятої технології, виконання встановлених норм і вимог щодо охорони природи; налагодження та ефективність роботи водоочисних споруд і пилогазоуловлюючих установок; впровадження технологічних схем для відновлення земель, порушених гірничими роботами; дотримання правил, норм безпеки та промислової санітарії під час виконання робіт з рекультивації земель, гасіння породних відвалів та очищення промислових стічних вод.

2.9. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний технолог з природоохоронних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний технолог з природоохоронних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний технолог з природоохоронних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний технолог з природоохоронних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний технолог з природоохоронних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний технолог з природоохоронних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний технолог з природоохоронних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний технолог з природоохоронних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний технолог з природоохоронних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний технолог з природоохоронних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний технолог з природоохоронних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний технолог з природоохоронних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний технолог з природоохоронних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний технолог з природоохоронних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний технолог з природоохоронних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний технолог з природоохоронних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.