* *
Інструкція для посади "Лікар-отоларинголог-онколог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-отоларинголог-онколог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Отоларингологія" з наступною спеціалізацією з "Онкоотоларингології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію онкологічної і отоларингологічної допомоги, в тому числі швидкої та невідкладної;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-отоларинголога-онколога;
      - основи нормальної та патологічної анатомії, фізіології вуха, горла і носа у віковому аспекті;
      - етіологію, патогенез та закономірності метастазування пухлин, роль біопсії в онкології;
      - сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації;
      - загальні та спеціальні методи дослідження;
      - сучасну статистичну клінічну і морфологічну класифікацію злоякісних новоутворень;
      - основи радіології і хіміотерапії пухлинних процесів;
      - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-отоларинголог-онколог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-отоларинголог-онколог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-отоларинголог-онколог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-отоларинголог-онколог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію онкоотоларингологічної допомоги, в тому числі швидкої та невідкладної.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації онкоотоларингологічних хворих.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.5. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.6. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.7. Веде лікарську документацію.

2.8. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-отоларинголог-онколог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-отоларинголог-онколог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-отоларинголог-онколог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-отоларинголог-онколог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-отоларинголог-онколог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-отоларинголог-онколог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-отоларинголог-онколог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-отоларинголог-онколог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-отоларинголог-онколог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-отоларинголог-онколог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-отоларинголог-онколог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-отоларинголог-онколог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-отоларинголог-онколог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-отоларинголог-онколог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-отоларинголог-онколог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-отоларинголог-онколог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.