* *
Інструкція для посади "Вихователь гуртожитку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вихователь гуртожитку" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, накази, нормативні, методичні та інші керівні матеріали органів вищого рівня щодо організації виховної роботи в гуртожитку;
      - основні напрямки діяльності підприємства, де працюють мешканці гуртожитку;
      - основи етики та естетики;
      - вікової педагогіки, психології та гігієни;
      - форми і методи виховної діяльності, передовий досвід роботи у гуртожитках інших підприємств;
      - обряди і ритуали;
      - правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках;
      - типові норми і санітарні правила обладнання та оснащення гуртожитків, правила пожежної безпеки.

1.4. Вихователь гуртожитку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вихователь гуртожитку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вихователь гуртожитку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вихователь гуртожитку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить з мешканцями гуртожитку виховну, культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу, виховує молодь у дусі колективізму, взаємодопомоги та поважання правил співжиття.

2.2. Сприяє підвищенню трудової та громадської активності, культурного рівня мешканців.

2.3. Вивчає їх інтереси і запити з метою поліпшення умов проживання та підвищення змістовності дозвілля.

2.4. Розробляє та здійснює перспективні плани виховної роботи.

2.5. Організовує лекції про досягнення науки, техніки, культури та мистецтва, зустрічі з ветеранами війни і праці, створює колективи художньої і технічної самодіяльної творчості, спортивні секції, клуби за інтересами, впроваджує обряди і ритуали, проводить огляди-конкурси, змагання за високу культуру побуту та громадський порядок у гуртожитку.

2.6. Проводить тематичні і святкові вечори, туристичні подорожі, спортивні змагання, відвідування музеїв, виставок, театрів, веде роботу з профілактики правопорушень, утвердження здорового способу життя.

2.7. Веде журнал культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи, вживає заходів щодо підвищення ефективності використання різних форм і методів цієї роботи з урахуванням контингенту мешканців.

2.8. Контролює дотримання належного порядку у гуртожитку.

2.9. Забезпечує наявність бібліотеки, кімнат відпочинку, постачає їх необхідним інвентарем.

2.10. Пропонує заходи щодо поліпшення інтер'єру гуртожитку.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вихователь гуртожитку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вихователь гуртожитку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вихователь гуртожитку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вихователь гуртожитку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вихователь гуртожитку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вихователь гуртожитку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вихователь гуртожитку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вихователь гуртожитку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вихователь гуртожитку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вихователь гуртожитку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вихователь гуртожитку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вихователь гуртожитку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вихователь гуртожитку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вихователь гуртожитку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вихователь гуртожитку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вихователь гуртожитку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.