Інструкція для посади "Інженер-енергетик II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-енергетик II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера-енергетика не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування підприємства;
      - організацію енергетичного обслуговування підприємства;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи і правила технічної експлуатації енергетичного устаткування;
      - єдину систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації обладнання;
      - організацію і технологію ремонтних робіт;
      - методи монтажу, регулювання, налагодження і ремонту електричного устаткування;
      - порядок складання заявок на енергоресурси, обладнання, матеріали, запасні частини, інструмент;
      - правила здавання обладнання в ремонт і приймання після ремонту;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Інженер-енергетик II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-енергетик II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-енергетик II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-енергетик II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну роботу, правильну експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного устаткування електричних і теплових мереж, повітроводів і газопроводів цеху.

2.2. Здійснює розрахунки потреби підприємства в електричній, тепловій та інших видів енергії.

2.3. Бере участь у розробленні норм їх витрати, режиму роботи структурних підрозділів підприємства, виходячи з установлених витратних лімітів на енергію.

2.4. Розробляє заходи щодо економії енергоресурсів, затверджує їх в установленому порядку, здійснює контроль за виконанням цих заходів.

2.5. Готує висновки щодо проектів на нове будівництво, реконструкцію та модернізацію систем електропостачання підприємства.

2.6. Організовує підготовку календарних планів (графіків) оглядів, перевірок і ремонту електроустаткування, заявок на його ремонт спеціалізованими організаціями, на ліміти енергоспоживання та приєднання додаткових потужностей до електричних і теплових мереж, на одержання необхідного для експлуатації енергоустаткування, а також планово-запобіжних і поточних ремонтів матеріалів, запасних частин, інструментів, вимірювальних приладів тощо.

2.7. Бере участь у випробуваннях і прийманні електроустановок і мереж у промислову експлуатацію.

2.8. Вивчає умови роботи енергоустаткування, виявляє причини передчасного зносу, готує пропозиції щодо підвищення надійності та економічності його роботи, аналізує причини втрат усіх видів енергії і палива.

2.9. Готує устаткування, трубопроводи, які працюють під тиском, електроустановки та інші об'єкти енергогосподарства для приймання в експлуатацію, перевірки та обстеження органами Держтехнагляду.

2.10. Контролює дотримання інструкцій з експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за енергоустаткуванням та енергетичними мережами.

2.11. Бере участь у розслідуванні причин аварій, відімкнень електроенергії та розробляє заходи для їх ліквідації та запобігання, створення безпечних умов праці.

2.12. Організовує облік наявності електроустаткування, витрат усіх видів енергії, аварій.

2.13. Здійснює контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, інструкцій щодо експлуатації енергетичного устаткування електричних і теплових мереж.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-енергетик II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-енергетик II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-енергетик II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-енергетик II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-енергетик II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-енергетик II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-енергетик II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-енергетик II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-енергетик II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-енергетик II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-енергетик II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-енергетик II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-енергетик II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-енергетик II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-енергетик II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-енергетик II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.