* *
Інструкція для посади "Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю, та перша кваліфікаційна категорія за фахом "Організація управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю для заступника головного лікаря обласної лікарні - не менше 8 років, та за фахом "Організація управління охороною здоров'я" - не менше 6 років; для заступника головного лікаря центральної міської та центральної районної лікарень - відповідно не менше 7 та 3 років. Стажування в органах управління вищого рівня. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади;
      - Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я;
      - основи медичного і трудового права;
      - концепцію розвитку охорони здоров'я населення України;
      - основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я;
      - практику застосування законодавства у межах своєї компетенції;
      - основи державного управління;
      - практику застосування чинного законодавства;
      - основи організації роботи та технологію процесу управління;
      - економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні;
      - специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я;
      - технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
      - правила ділового етикету;
      - сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

1.4. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво лікувально-профілактичним закладом у порядку делегованих йому головним лікарем повноважень та в разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов'язки.

2.2. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів діяльності закладу.

2.3. У межах делегованих йому повноважень і компетенції: контролює виконання нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я; забезпечує надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню; впроваджує сучасні методи діагностики і лікування, лікувально-оздоровчого режиму; створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту, планує, регулює та контролює співпрацю з органами управління, суміжними медичними закладами та забезпечує взаємодію підрозділів лікувально-профілактичного закладу; організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

2.4. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.