* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з організації та нормування праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з організації та нормування праці" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з організації та нормування праці I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації та нормування праці;
      - основи технології, організації та економіки будівельного виробництва;
      - методи вивчення й проектування трудових процесів, використання робочого часу;
      - методи організації та нормування праці;
      - порядок тарифікації робіт і робітників;
      - законодавство про працю, основи соціології, фізіології та психології праці;
      - засоби організаційної й обчислювальної техніки;
      - досягнення науки та передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з організації та нормування праці;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з організації та нормування праці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з організації та нормування праці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з організації та нормування праці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з організації та нормування праці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за правильністю організації праці та нормування.

2.2. Виконує комплекс робіт щодо удосконалення організації, нормування та оплати праці, підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці.

2.3. Перевіряє на робочих місцях використання робочого часу та завантаженість робітників роботою за професією; виявляє й аналізує причини втрат робочого часу, розробляє заходи щодо їх усунення.

2.4. Аналізує існуючі організаційно-технічні умови виробництва, трудові процеси, сприяє підвищенню ефективності організації праці на підставі розвитку колективних (бригадних) форм організації та стимулювання праці, атестації та раціоналізації робочих місць, розширення суміщення професій та інших передових методів праці.

2.5. Розробляє та впроваджує технічно обґрунтовані норми трудових витрат праці та заробітної плати (калькуляції), місцеві норми та розцінки на будівельно-монтажні роботи.

2.6. Готує пропозиції, спрямовані на виконання робітниками норм праці та нормованих завдань; забезпечує своєчасний перегляд норм у разі зміни технології виконання робіт.

2.7. Бере участь у виявленні й розповсюдженні більш раціональних методів праці, організації виставок, семінарів, шкіл передового досвіду, оглядів і конкурсів.

2.8. Вивчає та узагальнює передовий досвід у сфері організації та нормування праці, сприяє його впровадженню.

2.9. Складає звітність з питань організації та нормування праці.

2.10. Доводить до відома робітників умови оплати праці, консультує робітників з питань нормування праці та заробітної плати.

2.11. Бере участь у роботі тарифної комісії, підготовці колективного договору та перевірці виконання його заходів.

2.12. Контролює дотримання законодавства про працю.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з організації та нормування праці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з організації та нормування праці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з організації та нормування праці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з організації та нормування праці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з організації та нормування праці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з організації та нормування праці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з організації та нормування праці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з організації та нормування праці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з організації та нормування праці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з організації та нормування праці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з організації та нормування праці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з організації та нормування праці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з організації та нормування праці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з організації та нормування праці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з організації та нормування праці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з організації та нормування праці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.