Інструкція для посади "Інженер I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виконання будівельно-монтажних робіт;
      - будівельні норми та правила;
      - стандарти і технічні умови;
      - номенклатуру будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, що застосовуються;
      - методи розрахунку будівельних конструкцій;
      - технологію виробництва та засоби виконання будівельно-монтажних робіт;
      - сітьове планування;
      - порядок приймання об'єктів, будівництво яких завершено;
      - методи контролю якості;
      - порядок оформлення проектно-кошторисної й іншої технічної документації;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід виконання будівельно-монтажних робіт;
      - основи економіки, організації виробництва й управління;
      - законодавство про працю, охорону навколишнього середовища;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює перевірку проектної і розроблення організаційно-технологічної документації.

2.2. Готує зауваження та пропозиції щодо впровадження більш досконалих технологічних рішень, конструктивних елементів, деталей і матеріалів.

2.3. У разі потреби складає рекламації щодо якості проектів.

2.4. Разом з представниками субпідрядних організацій бере участь в узгодженні робочих креслень з проектною організацією і замовником.

2.5. Здійснює натурний огляд будівельних майданчиків і розроблення проектів виконання робіт відповідно до вимог будівельних норм і правил.

2.6. Виконує прив'язування технологічних карт і карт трудових процесів, проектування тимчасових будинків і споруд, розроблення документації на нестандартне устаткування, інвентар, пристрої, технічне обладнання з охорони праці; надає методичну допомогу будівельним дільницям у ході застосування проектів виконання робіт.

2.7. Складає зведені відомості щодо обсягів робіт, матеріально-технічних ресурсів, зведені графіки введення об'єктів у експлуатацію, роботи механізмів, переміщення бригад, сітьові графіки будівництва.

2.8. Бере участь у розробленні та здійсненні організаційно-технологічних заходів щодо впровадження нової техніки, підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період; проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і впровадження їх у виробництво; складанні заявок на винаходи і промислові зразки.

2.9. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі будівельного виробництва; розробляє заходи для підвищення ефективності будівельного виробництва, зменшення витрат матеріалів, трудомісткості робіт, підвищення продуктивності праці і бере участь у їх реалізації.

2.10. Готує висновки щодо раціоналізаторських пропозицій, спрямованих на удосконалення технології будівельного виробництва.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.