* *
Інструкція для посади "Головний інженер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інженер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, постанови та рішення Кабінету Міністрів України, що є визначальними для капітального будівництва;
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні матеріали, що стосуються діяльності будівельної організації;
      - перспективи технічного й економічного розвитку галузі й організації;
      - технологію будівельного виробництва;
      - організацію виробництва, праці й управління;
      - порядок укладання та виконання контрактів і угод;
      - будівельні норми й правила, державні стандарти й технічні умови;
      - досягнення науки і техніки та передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі технології й організації будівельного виробництва;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - основи економіки, цивільного та трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Головний інженер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інженер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інженер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інженер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації.

2.2. Визначає технічну політику і перспективи розвитку індустріалізації та спеціалізації будівельного виробництва, удосконалення його технології.

2.3. Сприяє підвищенню рівня інженерної підготовки й організації виробництва, поліпшенню якості робіт.

2.4. Забезпечує ефективне використання виробничих фондів, безперебійну експлуатацію, ремонт і модернізацію будівельної техніки; здійснює контроль щодо додержання технологічної дисципліни, будівельних норм і правил, вимог з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.5. Керує розробленням заходів щодо дбайливого використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, створення сприятливих і безпечних умов праці та підвищення культури будівельного виробництва.

2.6. Організовує розроблення та впровадження проектів виконання робіт.

2.7. Укладає угоди з науково-дослідними, проектними організаціями та вищими учбовими закладами на проведення науково-дослідних робіт з метою розроблення і впровадження нової техніки, матеріалів, передової технології, здійснює контроль за їх виконанням.

2.8. Вживає заходів щодо удосконалення організації будівельного виробництва, праці та управління, упровадження обчислювальної техніки, механізації й автоматизації управлінських робіт.

2.9. Організовує роботу з охорони праці, раціоналізації та винахідництва, технічної інформації та пропаганди передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.

2.10. Бере участь у обговоренні причин аварій, нещасних випадків і вживає заходів щодо їх усування та запобігання їм.

2.11. Забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, перевірку знань правил і норм з охорони праці працівниками підрозділів.

2.12. Керує технічними службами будівельної організації.

2.13. Забезпечує виконання чинного законодавства з питань охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища.

2.14. Є першим заступником керівника будівельної організації.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інженер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інженер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інженер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інженер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інженер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інженер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інженер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інженер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інженер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інженер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інженер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інженер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інженер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інженер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інженер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.