* *
Інструкція для посади "Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Радіологія-терапія" з наступною спеціалізацією з "Променевої терапії". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря з променевої терапії;
      - закони та механізми біологічної дії іонізуючого випромінювання, фізичні та біологічні основи променевої терапії і клінічної дозиметрії;
      - основи радіаційної гігієни;
      - радіаційні фактори ураження людей при аваріях на атомних підприємствах;
      - принципи роботи сучасних радіотерапевтичних препаратів, призначення їх складових частин;
      - нормальну та патологічну анатомію і фізіологію, онкологію, топографічну анатомію людини в межах, необхідних для проведення променевої терапії;
      - клінічну симптоматику та патогенез найбільш поширених захворювань людини, онкологічних захворювань, променевих реакцій та уражень, їх профілактику та методи лікування;
      - методи радіосенсибілізації та радіопротекції;
      - принципи та основні і методи клініко-інструментальної діагностики;
      - основи диспансеризації хворих з променевими ураженнями;
      - показання та протипоказання до проведення променевої терапії;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію спеціалізованої допомоги в галузі променевої терапії.

2.2. Спільно з онкологами та хіміотерапевтами складає план лікування онкологічних хворих.

2.3. Впроваджує в практику сучасні високоефективні методи променевої терапії.

2.4. Забезпечує прийняття всіх заходів запобігання та лікування променевих пошкоджень при проведенні променевої терапії.

2.5. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.6. Обирає необхідні режими опромінення.

2.7. Надає першу медичну допомогу потерпілим при надзвичайних ситуаціях (аварії на атомних підприємствах).

2.8. Бере участь в проведенні клінічних розборів, конференцій тощо.

2.9. Надає консультативну допомогу фахівцям клінічних підрозділів з питань променевої терапії.

2.10. Впроваджує заходи, спрямовані на збереження матеріальних цінностей, забезпечення гарантії якості променевої терапії, дотримання правил техніки безпеки.

2.11. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.12. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.13. Бере участь у поширенні медичних знань серед населення.

2.14. Веде лікарську документацію.

2.15. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.