* *
Інструкція для посади "Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Радіологія-діагностика" з наступною спеціалізацією з "Радіонуклідної діагностики". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря з радіонуклідної діагностики;
      - закони та механізми біологічної дії іонізуючого випромінювання;
      - основи радіаційної гігієни;
      - принципи роботи сучасних радіодіагностичних апаратів, призначення їх складових частин;
      - нормальну та патологічну анатомію, фізіологію;
      - топографічну анатомію людини відповідно до специфіки здійснюваних радіонуклідних досліджень;
      - клініку та патогенез найбільш поширених захворювань людини;
      - принципи та основні методи клініко-інструментальної діагностики;
      - основи диспансеризації, профілактики захворювань;
      - основи імунології;
      - медичну статистику;
      - принципи дії, призначення та послідовність використання інш. променевих методів діагностики;
      - сучасні методи лікування хворих радіофармпрепаратами у відкритому вигляді;
      - показання та протипоказання до проведення радіонуклідних досліджень та лікування за допомогою радіофармпрепаратів у відкритому вигляді;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.

2.2. Проводить кваліфіковане радіонуклідне обстеження із застосуванням радіофармпрепаратів, радіоімунних наборів.

2.3. Впроваджує в практику сучасні високоефективні методи досліджень, в тому числі спеціальні.

2.4. Контролює реєстрацію та облік обстежених.

2.5. Забезпечує оформлення та надання висновків за результатами досліджень.

2.6. Виявляє та аналізує причини розбіжностей висновків радіонуклідного обстеження із результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень.

2.7. Проводить ефективне лікування хворих за допомогою радіофармпрепаратів у відкритому вигляді.

2.8. Забезпечує оптимальне використання радіофармпрепаратів та радіодіагностичної апаратури.

2.9. Проводить обстеження населення на інкорпорацію радіонуклідів у разі виникнення аварійних ситуацій, які супроводжуються радіоактивним забрудненням територій, приміщень, обладнання тощо.

2.10. Бере участь в проведенні клініко-рентгенологічних, клініко-патологоанатомічних медичних конференцій.

2.11. Систематично проводить аналіз кількісних і якісних показників своєї діяльності.

2.12. Надає консультативну допомогу фахівцям клінічних підрозділів з питань радіонуклідної діагностики.

2.13. Впроваджує заходи, спрямовані на збереження матеріальних цінностей, забезпечення гарантії якості радіонуклідної діагностики, дотримання правил безпеки, виконання вимог радіаційної безпеки.

2.14. Забезпечує ретельне збереження документації, носіїв діагностичних зображень, ведення оперативного архіву.

2.15. Організовує і контролює збір та дезактивацію радіоактивних відходів та забруднених інструментів.

2.16. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.17. Бере участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.18. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.