Інструкція для посади "Лікар-пульмонолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-пульмонолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Терапія" з наступною спеціалізацією з "Пульмонології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, організацію терапевтичної і пульмонологічної служби;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-пульмонолога;
      - організацію швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню;
      - основи фізіології дихання та газообміну в легенях;
      - негазообмінні функції легень;
      - основи патоморфології легень;
      - основи механізму імунного та неімунного захисту дихальної системи;
      - показники роботи лікувально-профілактичних установ;
      - організацію диспансерного нагляду і лікарського контролю;
      - сучасну класифікацію неспецифічних захворювань легень;
      - клініку, сучасні методи діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації;
      - експертизу непрацездатності при неспецифічних захворюваннях легень;
      - методи фармакотерапії, фітотерапії, фізіотерапії, лікувальної фізкультури;
      - показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування при неспецифічних захворюваннях легень;
      - сучасні функціональні, лабораторні, радіологічні, ендоскопічні, ультразвукові та інш. методи дослідження легень;
      - суміжні дисципліни (терапію, ендокринологію, імунологію тощо);
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-пульмонолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-пульмонолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-пульмонолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-пульмонолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію пульмонологічної допомоги населенню.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики та лікування хворих на неспецифічні захворювання легень, надає їм швидку і невідкладну медичну допомогу.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Працює в тісному контакті з лікарями-терапевтами та спеціалістами іншого профілю, проводить і організовує консультації для хворих.

2.5. Бере участь в проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.

2.6. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.7. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.8. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.9. Веде лікарську документацію.

2.10. Бере участь в поширенні медичних знань серед населення з профілактики неспецифічних захворювань легень.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-пульмонолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-пульмонолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-пульмонолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-пульмонолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-пульмонолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-пульмонолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-пульмонолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-пульмонолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-пульмонолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-пульмонолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-пульмонолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-пульмонолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-пульмонолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-пульмонолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-пульмонолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-пульмонолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.