Інструкція для посади "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією у галузі будівництва метрополітенів не менше 3 років, у т.ч. електрослюсарем (слюсарем) черговим та з ремонту обладнання 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову апаратів на напівпровідниковій техніці, електронної і телемеханічної апаратури обслуговуваного обладнання;
      - конструктивні особливості особливо складних систем агрегатів і вузлів самохідних гірничих машин;
      - принцип установлення режимів роботи особливо складних систем гідропневмоавтоматики самохідних гірничих машин;
      - основи електротехніки, пневмоніки, телемеханіки, осцилографування;
      - електронно-вимірювальні прилади високої точності;
      - правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до 5 групи з електробезпеки.

1.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, технічне обслуговування особливо складних машин і механізмів, апаратів, контрольно-вимірювальних приладів.

2.2. Здійснює налагодження й випробування автоматичних систем електронної, телемеханічної, радіорелейної апаратури, ізотопних реле, датчиків, асинхронно-синхронізованого регульованого електроприводу.

2.3. Проводить випробування роботи і взаємодії всіх елементів контролю, автоматизації та захисту; осцилографування й аналіз перехідних процесів у електричних схемах, визначення навантаження, швидкостей за осцилограмами.

2.4. Збирає й перевіряє схеми на напівпровідникових елементах.

2.5. Визначає фактичну надійність функціональних блоків і схем.

2.6. Проводить монтаж, налагодження й перевірку схем, зібраних на безконтактних елементах, та апаратів на напругу понад 1000 В.

2.7. Ремонтує, монтує та налагоджує апаратуру із застосуванням пневмоніки та логічних елементів.

2.8. Налагоджує й випробовує елементи автоматики та контрольно-вимірювальних приладів у системах енергопостачання, автоматизації й дистанційного керування турбокомпресорів, вентиляторів головного провітрювання та підіймальних установок.

2.9. Налагоджує та випробовує елементи електроніки в системах захисту апаратів та станції керування.

2.10. Здійснює ремонт, налагодження, статичне та динамічне балансування машин.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Налагодження, випробування апаратури з контролю за роботою парових котлів.

5.2. Зняття й встановлення на технологічному обладнанні апаратури радіоізотопної та її поточний ремонт, дозиметричний, радіометричний контроль.

5.3. Монтаж і налагодження вузлів та блоків апаратури телемеханіки типу "Вітер".

5.4. Налагодження вагоноперекидачів, обладнаних гідравлічними приводами та автоматичним важільним пристроєм.

5.5. Випробування електричних схем екскаваторів, відвалоутворювачів, транспортновідвальних мостів.

5.6. Монтаж і налагодження промислових кондиціонерів, ремонт вузлів і електронної апаратури електровозів, бурових установок з теристорними схемами керування.

5.7. Складання і регулювання трансмісії та гідротрансформатора; випробування вузлів та агрегатів вантажно-доставної машини.

5.8. Налагодження автоматичних систем машин відсадних, сепараторів колісних.

5.9. Ремонт, налагодження, регулювання та комплексні випробовування особливо складних агрегатів і вузлів, систем гідропневмоавтоматики; перевірка роботи приладів; ремонт паливної апаратури машини гірничої самохідної, бурових верстатів й установок, підіймальної машини (лебідки).

5.10. Балансування імпелерів флотаційної машини.

5.11. Налагодження та випробування схем технологічної, радіорелейної та квазіелектричної апаратури системи АСУТП.

5.12. Налагодження та випробування установки промислового телебачення.

5.13. Динамічне балансування роторів центрифуги, повітродувки.