Інструкція для посади "Лікар-гінеколог-онколог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-гінеколог-онколог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Акушерство і гінекологія" або "Хірургія" з наступною спеціалізацією з "Онкогінекології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я, нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - основи права в медицині;
      - організацію онкологічної та гінекологічної допомоги населенню;
      - організацію швидкої та невідкладної медичної допомоги;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-гінеколога-онколога;
      - нормальну та патологічну анатомію тіла;
      - морфологічну класифікацію передпухлинних процесів та пухлин;
      - механізми канцерогенезу клітини, органа, організму;
      - сучасну класифікацію злоякісних новоутворень;
      - клініку, методи діагностики та лікування передпухлинних станів та пухлин;
      - призначення біопсії в онкології;
      - принципи первинної, вторинної та третинної профілактики злоякісних новоутворень;
      - критерії визначення тимчасової та стійкої непрацездатності в онкології;
      - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - організацію диспансерного спостереження за хворими;
      - принципи роботи з апаратурою, яка застосовується при діагностиці і лікуванні онкологічних захворювань;
      - основи суміжних дисциплін (анестезіологію, фізичні основи променевої терапії, радіологію, рентгенологію, клінічну фармакологію.);
      - правила оформлення медичної документації;
      - форми і методи санітарної освіти;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-гінеколог-онколог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-гінеколог-онколог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-гінеколог-онколог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-гінеколог-онколог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію онкологічної та гінекологічної допомоги населенню.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики та диференційної діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих онкогінекологічного профілю; надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей та організовує консультації інших спеціалістів для хворих онкогінекологічного профілю.

2.5. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.6. Планує роботу і проводить аналіз її результатів.

2.7. Веде лікарську документацію.

2.8. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.9. Бере участь у пропаганді медичних та гігієнічних знань, в організації протиракової пропаганди серед населення.

2.10. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-гінеколог-онколог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-гінеколог-онколог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-гінеколог-онколог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-гінеколог-онколог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-гінеколог-онколог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-гінеколог-онколог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-гінеколог-онколог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-гінеколог-онколог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-гінеколог-онколог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-гінеколог-онколог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-гінеколог-онколог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-гінеколог-онколог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-гінеколог-онколог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-гінеколог-онколог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-гінеколог-онколог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-гінеколог-онколог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.