* *
Інструкція для посади "Лікар-гематолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-гематолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Терапія" з наступною спеціалізацією з "Гематології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, організацію гематологічної допомоги, основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-гематолога;
      - будову та функції органів кровотворення, розвиток клітин крові;
      - фізіологію кровотворної системи, взаємозв'язок систем організму та рівні їх регулювання;
      - клітинний склад периферійної крові та кісткового мозку;
      - фізіологію і патофізіологію систем еритропоезу, лейкопоезу та гемостазу;
      - механізми імунітету та імунокомпетентної системи, основні антигенні системи та інш.;
      - роль генетичних факторів в гематологічній клініці;
      - основи трансфузіології;
      - клініку, профілактику, діагностику, диференційну діагностику, методи лікування, реабілітації гематологічних захворювань;
      - диспансерний нагляд за гематологічними хворими;
      - експертизу непрацездатності;
      - методи інтенсивної терапії і реанімації в гематології;
      - загальні, функціональні і спеціальні методи дослідження в гематології;
      - сучасну класифікацію гематологічних захворювань;
      - методи трансплантації кісткового мозку;
      - методи фармако-, фізіо-, дієто-, клімато-, трансфузійної та детоксикаційної терапії, лікувальну фізкультуру, які застосовуються при лікуванні гематологічних хворих;
      - найважливіші методи діагностики і лікування, що застосовують в суміжних галузях;
      - показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування;
      - правила асептики і антисептики;
      - правила експлуатації гематологічного обладнання, методику роботи з ним;
      - правила обліку цитостатичних і наркотичних засобів;
      - форми і методи санітарно-освітньої роботи серед населення;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом і методи її узагальнення.

1.4. Лікар-гематолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-гематолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-гематолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-гематолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію терапевтичної, гематологічної допомоги та служби трансфузіології.

2.2. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим із захворюваннями системи крові, надає їм швидку і невідкладну допомогу.

2.3. Застосовує сучасні методи дослідження, діагностики та лікування.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Обґрунтовує клінічний діагноз, схему, план і тактику ведення хворого; визначає необхідні лікарські засоби, доцільність їх застосування, показання для госпіталізації хворих.

2.6. Організовує диспансеризацію хворих гематологічного профілю.

2.7. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, проводить консультації хворих.

2.8. Вирішує питання тимчасової та стійкої непрацездатності, бере участь в роботі лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.

2.9. Забезпечує проведення протиепідемічних заходів в разі виникнення осередку інфекції.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.12. Веде лікарську документацію.

2.13. Бере участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.14. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-гематолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-гематолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-гематолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-гематолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-гематолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-гематолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-гематолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-гематолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-гематолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-гематолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-гематолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-гематолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-гематолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-гематолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-гематолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-гематолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.