Інструкція для посади "Лікар-імунолог клінічний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-імунолог клінічний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Терапія" з наступною спеціалізацією з "Клінічної імунології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - основи права в медицині;
      - організацію імунологічної служби, швидкої і невідкладної медичної допомоги хворим з імунологічною та алергологічною патологією;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-імунолога клінічного;
      - показники роботи установ клінічної імунології та алергології;
      - основи клінічної імунології та алергології;
      - антигени і алергени, їх властивості, різновиди та інш.;
      - антитіла, їх значення в імунних процесах;
      - етіологію, патогенез, клініку, сучасну класифікацію, епідеміологію імунозалежних хвороб;
      - загальні і спеціальні методи дослідження;
      - сучасні методи профілактики, діагностики, диференційної діагностики, специфічної і неспецифічної імунотерапії, реабілітації та диспансеризації;
      - організацію і проведення масових імунологічних обстежень, профілактичних щеплень;
      - основи фармакотерапії, методи детоксикаційної терапії, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, дієтотерапії;
      - показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування;
      - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-імунолог клінічний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-імунолог клінічний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-імунолог клінічний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-імунолог клінічний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію імунологічної та алергологічної допомоги.

2.2. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим з імунозалежною патологією, в тому числі швидку та невідкладну.

2.3. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Організовує і проводить диспансеризацію, відповідно до встановленого переліку нозологічних форм.

2.6. Консультує хворих за направленнями лікарів інших спеціальностей.

2.7. Проводить імунопрофілактику інфекційних захворювань.

2.8. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.9. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.10. Веде лікарську документацію.

2.11. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.12. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-імунолог клінічний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-імунолог клінічний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-імунолог клінічний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-імунолог клінічний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-імунолог клінічний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-імунолог клінічний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-імунолог клінічний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-імунолог клінічний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-імунолог клінічний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-імунолог клінічний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-імунолог клінічний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-імунолог клінічний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-імунолог клінічний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-імунолог клінічний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-імунолог клінічний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-імунолог клінічний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.