* *
Інструкція для посади "Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Акушерство і гінекологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, організацію акушерсько-гінекологічної допомоги;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-акушера-гінеколога;
      - показники діяльності акушерсько-гінекологічних закладів та відділень;
      - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - сучасну класифікацію гінекологічних захворювань;
      - топографічну анатомію, нормальну і патологічну фізіологію організму жінки;
      - фізіологію та патологію вагітності, пологів і післяпологового періоду;
      - основи кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну і кислотно-основної рівноваги крові, імунології та фармакології;
      - загальні і спеціальні методи обстеження, які застосовуються в акушерстві і гінеколог.;
      - сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації акушерсько-гінекологічних захворювань, запобігання небажаної вагітності;
      - сучасні методи проведення пологів;
      - профілактику невиношування і переношування вагітності, реанімацію, інтенсивну терапію новонароджених;
      - сучасні методики виконання акушерських та ургентних гінекологічних операцій і маніпуляцій, а також реанімації;
      - принципи доопераційної підготовки хворих і післяопераційного спостереження за ними;
      - виявлення, спостереження, лікування ускладнень вагітності та післяпологову реабілітацію;
      - правила асептики та антисептики;
      - основи фармакотерапевтичних методів, що застосовуються в акушерстві і гінекології;
      - основи профілактики і своєчасної діагностики злоякісних новоутворень;
      - клініку, причини виникнення, діагностику, методи лікування інфекційних захворювань та "гострого живота" в гінекології, синдрому набутого імунодефіциту (СНІД), венеричних захворювань та інш.;
      - питання сексопатології;
      - основи ендокринології, урології, хірургії, онкогінекології;
      - основні методи фізіотерапії та лікувальної фізкультури, що застосовуються в акушерстві і гінекології;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу зі спеціальності та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію акушерсько-гінекологічної допомоги населенню.

2.2. Здійснює діагностику вагітності, спостереження за вагітними, рододопомогу, раннє виявлення ускладнень вагітності і пологів, лікування та нагляд за породіллям; організовує та проводить диспансеризацію гінекологічних хворих.

2.3. Застосовує сучасні методи профілактики, лікування та реабілітації в межах своєї спеціальності; володіє всіма методами амбулаторного і стаціонарного лікування, повним обсягом хірургічних втручань, включаючи екстирпацію матки, перев'язку підчеревних артерій, мікрохірургічні і пластичні операції.

2.4. Надає швидку і невідкладну медичну допомогу хворим акушерсько-гінекологічного профілю.

2.5. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.6. Проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей, в тому числі і вдома.

2.7. Здійснює експертизу працездатності.

2.8. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.9. Веде лікарську документацію.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Сприяє правовому захисту жінок відповідно до чинного законодавства.

2.12. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.13. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення, в проведенні масових профілактичних оглядів.

2.14. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.