* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти України;
      - директивні матеріали Міністерства палива та енергетики України;
      - Положення про державний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії;
      - положення про порядок розроблення, узгодження, затвердження та аналіз добового графіка об'єднаної енергетичної системи України;
      - правила експлуатації водосховищ Дніпровського і Дністровського каскадів, Водний кодекс;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила безпеки;
      - інструкції з оперативних задач, інструкції та програми з розрахунку на електронних обчислювальних машинах прогнозу електроспоживання та оброблення статистики;
      - інструкцію з підготовки й передавання оперативної інформації за показниками режиму роботи;
      - оперативну корекцію внутрішньодобових режимів;
      - побудову енергетичних характеристик, оптимізацію короткотривалих і довготривалих режимів;
      - рішення міжвідомчих комісій щодо режимів роботи гідроелектростанцій Дніпровського і Дністровського каскадів;
      - договори та угоди, укладені з енергетичними компаніями України на відпуск і взаємопоставки електроенергії.

1.4. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розроблення основних оптимальних експлуатаційних режимів роботи устаткування теплових електростанцій для різних умов роботи об'єднаної енергосистеми України, виходячи з вимог надійної роботи та раціонального використання енергоресурсів.

2.2. Проводить аналіз фактичних режимів роботи електростанцій та енергосистем об'єднаної енергосистеми України, робить зауваження щодо порушення найвигіднішого розподілу навантажень між електростанціями, енергосистемами та використанням енергоресурсів.

2.3. Розробляє завдання і організовує проведення розрахунків оптимізації за напругою та реактивною потужністю.

2.4. Підготовляє пропозиції з оптимальних графіків рівнів напруги в контрольних точках основної мережі об'єднаної енергосистеми, розробляє поточні рекомендації для впровадження оптимальних режимів в основній мережі за напругою та реактивною потужністю.

2.5. Виконує і організовує розроблення річних і сезонних схем регулювання стоку й складає диспетчерські графіки спрацювання та наповнення водосховищ з урахуванням вимог інших водокористувачів.

2.6. Виконує і організовує водноенергетичні та водногосподарські розрахунки оптимальних режимів роботи ГЕС, у тому числі оптимізацію на електронних обчислювальних машинах, що забезпечує підвищення економічності використання ГЕС і каскадів.

2.7. Розробляє режими роботи ГЕС Дніпровського й Дністровського каскадів на особливі періоди, а також виконує роботи, пов'язані з виконанням заходів щодо запобігання та ліквідації аварійних ситуацій.

2.8. Організовує та бере участь у промисловій експлуатації програми оперативної корекції режимів Дніпровського каскаду.

2.9. Складає прогноз для очікуваних балансів потужності та ремонтного майданчика тижневих та середньотижневих максимумів споживаної потужності на рік, квартал, місяць.

2.10. Складає місячні баланси потужності та енергії для визначення граничних рівнів споживання електроенергії і потужності енергоспоживаючими компаніями.

2.11. Складає річні графіки планових ремонтів генеруючого устаткування ТЕС, АЕС, ГЕС.

2.12. Здійснює розрахунки, розпланування завдання, погоджує граничні максимуми споживаної потужності об'єднаної енергосистеми України.

2.13. Складає прогноз електроспоживання по об'єднаній енергосистемі України для балансів електроенергії та потужності на рік за кварталами, квартал - за місяцями, місяць - за тижнями.

2.14. Здійснює контроль за дотриманням енергопостачальними компаніями Міністерства палива та енергетики встановлених обсягів споживання електричної енергії.

2.15. Розробляє форми й зміст, організацію надання енергопостачальними компаніями статистичних і оперативних звітів споживання електричної енергії галузями суспільного виробництва та населенням, групами споживачів в розрізі зон впливу електроенергетичних систем, а також енергопостачальних компаній Міністерства палива та енергетики.

2.16. Контролює дотримання енергопостачальними компаніями встановлених режимів споживання електричної енергії і потужності.

2.17. Організовує проведення вимірювань електричного навантаження споживачами у встановлені періоди часу.

2.18. Здійснює розроблення та організацію подання в Національну енергетичну компанію "Укренерго" (НЕК "Укренерго") статистичних і оперативних звітів споживання електричної енергії і потужності, а також складає добові графіки навантаження галузей народного господарства, груп споживачів у розрізі електроенергетичних систем і енергопостачальних компаній Міністерства палива та енергетики.

2.19. Організовує укладання електроенергетичними системами та енергопостачальними компаніями Міністерства палива та енергетики графіків обмеження і вимкнення споживачів електричної енергії.

2.20. Контролює виконання енергопостачальними компаніями положень директивних та інструктивних документів з питань складання та застосування графіків обмеження та аварійного вимкнення.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з розрахунків та з оптимізації електричних режимів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Підготовляє на підставі розрахунків коригування графіків рівнів напруги в окремих контрольних точках об'єднаної енергосистеми в поточних режимах при значних відхиленнях рівнів напруги в цих точках від заданих.

5.2. Розробляє оптимальні режими роботи мережі 750 кВ з видаванням пропозицій із змін коефіцієнта трансформації поздовжнього та поперечного регулювання автотрансформаторів 750/330 кВ.

5.3. Аналізує фактичні режими основної мережі за напругою та використанням реактивної потужності, аналізує використання джерел реактивної потужності за дні контрольних замірів режиму об'єднаної енергосистеми.

5.4. Визначає економічну ефективність робіт з оптимізації рівнів напруги та реактивної потужності в основній мережі об'єднаної енергосистеми.

5.5. Складає зведені по об'єднаній енергосистемі графіки обмежень та вимкнень споживачів під час особливих режимів роботи.

5.6. Розробляє режимні матеріали із плавлення ожеледі та запобігання утворенню ожеледі на міжсистемних ПЛ в об'єднаній енергосистемі.

5.7. Бере участь в освоєнні і впровадженні нових методів та програм розрахунків нормативних режимів, оперативної оптимізації електричних режимів і втрат в мережах.

5.8. Відповідає за формування і цілість архіву базових розрахункових схем для мінімальних і максимальних балансів, що здійснюються НЕК "Укренерго".

5.9. Готує завдання і здійснює розробку з аналізом щомісячних поточних балансів для формування розрахункових схем мінімального та максимального режимів роботи НЕК "Укренерго".

5.10. Готує завдання і здійснює розрахунки з наступним аналізом матриць мережних коефіцієнтів для комплексу програм добового планування режиму за активною потужністю з оптимальним розподілом покриття між розрахунковими станціями НЕК "Укренерго".

5.11. Готує матеріали розрахункових максимальних аварійних навантажних режимів для відстроювання від них релейного захисту по основній об'єднаній енергосистемі України.

5.12. Бере участь в освоєнні і організує впровадження нових методів і програм розрахунку нормального потокорозподілу та еквівалентування, а також програм обліку мережної задачі для добової оптимізації за активною потужністю, в тому числі і на персональних електронних обчислювальних машинах.