Інструкція для посади "Інженер служби розподільних мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер служби розподільних мереж" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ремонту й технічного обслуговування устаткування розподільних мереж;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила Держнаглядохоронпраці;
      - будівельні норми й правила (у межах для даної посади);
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила застосування і випробування засобів захисту, використовуваних в електроустановках;
      - положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - принципові схеми розподільних мереж;
      - принципові схеми і принципи роботи релейних захистів, автоматичних і регулювальних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, засобів сигналізації і зв'язку;
      - передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер служби розподільних мереж призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер служби розподільних мереж підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер служби розподільних мереж керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер служби розподільних мереж під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає плани й організовує проведення перевірок технічного стану устаткування розподільних мереж.

2.2. Складає графіки проведення ремонтів розподільних мереж, бере участь у розподілі матеріалів та устаткування по районах електричних мереж у відповідності до графіка ремонтів.

2.3. Бере участь у розробленні і впровадженні методів ремонту і технічного обслуговування устаткування розподільних мереж та заходів щодо вдосконалення схеми електричних мереж.

2.4. Надає допомогу районам електричних мереж у розробленні та впровадженні заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування розподільних мереж.

2.5. Бере участь у роботі комісій з приймання устаткування з капітального ремонту й монтажу.

2.6. Розробляє експлуатаційні інструкції, технологічні карти проведення відповідних робіт і надає допомогу персоналу районів електричних мереж у розробленні місцевих інструкцій.

2.7. Бере участь у розслідуванні аварій і відмов у роботі устаткування розподільних мереж.

2.8. Розглядає проекти нових і реконструйованих об'єктів розподільних мереж і підготовляє технічні умови на проектування.

2.9. Контролює ведення робітниками районів електричних мереж технічної документації.

2.10. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер служби розподільних мереж має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер служби розподільних мереж має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер служби розподільних мереж має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер служби розподільних мереж має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер служби розподільних мереж має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер служби розподільних мереж має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер служби розподільних мереж має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер служби розподільних мереж має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер служби розподільних мереж має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер служби розподільних мереж несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер служби розподільних мереж несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер служби розподільних мереж несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер служби розподільних мереж несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер служби розподільних мереж несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер служби розподільних мереж несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер служби розподільних мереж несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.