Інструкція для посади "Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-інспектора теплової інспекції II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні документи з експлуатації теплоенергетичного устаткування;
      - правила експлуатації, режими роботи устаткування, методи виявлення та використання його резервів;
      - порядок приймання та введення в експлуатацію теплоенергетичного устаткування;
      - досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо ефективного використання теплоенергетичного устаткування;
      - правила відпуску та реалізації теплової енергії теплопостачальними організаціями;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - порядок складання звітності;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює обстеження та контроль за раціональним використанням теплової енергії, технічним станом та експлуатацією установок тепловикористання і виконанням заданого режиму теплоспоживання згідно із затвердженим графіком теплопостачальної організації або в міру потреби.

2.2. За наявності марнотратного витрачання теплової енергії, самовільного підключення споживачів до теплових мереж теплопостачальної організації, нераціонального використання теплової енергії складає акти і видає розпорядження про усунення виявлених порушень.

2.3. У разі перевищення споживачем зафіксованого в договорі рівня теплоспоживання або перевищення витрат мережної води на підживлення теплових мереж проти установлених договором максимальних годинних значень, у разі самовільного водорозбору мережної води або витіканнях виконує розрахунки втрат тепла з вини споживачів.

2.4. Подає акти обстеження керівництву підприємства на затвердження, а після їх затвердження передає у відділ збуту для здійснення штрафних санкцій.

2.5. Здійснює постійний облік і контроль своєї групи споживачів щодо використання теплової енергії основними споживачами, комерційними структурами, на умовах оренди, суборенди та іншими.

2.6. Готує пропозиції щодо розроблення оргтехзаходів для зменшення непродуктивних втрат, економного використання паливно-енергетичних ресурсів.

2.7. Здійснює контроль за виконанням оргтехзаходів з паливно-енергетичних ресурсів своєї групи джерел теплопостачання і споживачів.

2.8. За дорученням керівництва підприємства (відділу) обстежує та бере участь у роботі комісії з приймання об'єктів, які передаються на баланс теплопостачання.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.