* *
Інструкція для посади "Заступник начальника науково-організаційного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника науково-організаційного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах у сфері науково-організаційної діяльності або в інших сферах не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Інституту та регламентують науково-організаційну діяльність, Дисциплінарний статут;
      - новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;
      - наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки;
      - порядок складання та оформлення документів з науково-організаційної діяльності;
      - інструкцію з діловодства в Інституті;
      - основи організації праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника науково-організаційного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника науково-організаційного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника науково-організаційного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника науково-організаційного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує обов’язки начальника відділу у разі його відсутності.

2.2. Планує, організовує та контролює виконання заходів щодо організації наукової та науково-технічної діяльності Інституту.

2.3. Організовує нормативне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності Інституту.

2.4. Бере участь у розробці пропозицій щодо формування державних цільових програм та програм науково-технічного розвитку і замовлень Держспецзв’язку щодо створення, розвитку, модернізації спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем, розвитку криптографічного та технічного захисту інформації.

2.5. Організовує підготовку пропозицій щодо зведених перспективних та річних планів наукових досліджень та розробок, здійснює координацію тематичних планів науково-дослідних робіт, які виконуються структурними підрозділами Інституту, взаємодію з іншими установами, організаціями та підприємствами під час їх спільного проведення.

2.6. Здійснює контроль за своєчасним та якісним виконанням затверджених тематичних планів та підготовку зведених звітів про діяльність Інституту.

2.7. Забезпечує розробку основних напрямів роботи Інституту, планів та програм підвищення ефективності його діяльності, поліпшення організації праці та управління на підставі аналізу пропозицій структурних підрозділів Інституту.

2.8. Бере участь у здійсненні відомчого, міжвідомчого, міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва відповідно до своїх повноважень.

2.9. Координує підготовку проектів планів роботи Ученої ради Інституту, контролює їх виконання та здійснення ухвалених радою рішень.

2.10. Подає пропозиції щодо проведення наукових конференцій, нарад, семінарів.

2.11. Бере участь в організації виконання розпорядчих документів органів державної виконавчої влади, вказівок та рішень керівництва Держспецзв’язку щодо науково-організаційної роботи.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника науково-організаційного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника науково-організаційного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника науково-організаційного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника науково-організаційного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника науково-організаційного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника науково-організаційного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника науково-організаційного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника науково-організаційного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника науково-організаційного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника науково-організаційного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника науково-організаційного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника науково-організаційного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника науково-організаційного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника науково-організаційного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника науково-організаційного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника науково-організаційного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інституту в органах Держспецзв’язку, установах та організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом; вимагати від підлеглих вчасного та якісного виконання посадових завдань і обов’язків, від структурних підрозділів Інституту – вчасного надання інформації для аналізу та формування планів і звітів за напрямами роботи відділу; вести ділове листування з органами Держспецзв’язку з питань, що належать до його компетенції.