* *
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст – бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний спеціаліст – бухгалтер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють правовідносини у господарсько-фінансовій сфері діяльності центру, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
      - облікову політику, систему регістрів обліку, вимоги оброблення облікової інформації;
      - методи аналізу фінансово-господарської діяльності;
      - ринкові методи господарювання;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, які забезпечують обробку текстової інформації, електронних таблиць і баз даних, та засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Провідний спеціаліст – бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний спеціаліст – бухгалтер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний спеціаліст – бухгалтер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний спеціаліст – бухгалтер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Самостійно виконує роботу на певній ділянці бухгалтерського обліку з обліку майна, коштів, фондів, результатів фінансово-господарської діяльності центру.

2.2. Здійснює банківські операції та операції, пов'язані з обігом коштів та матеріальних цінностей.

2.3. Складає відповідні звіти, здійснює облік та контроль за обігом бланків звітності.

2.4. Здійснює нарахування та перерахування платежів, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, оплату праці, інших платежів та виплат.

2.5. Бере участь у проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності центру; інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов'язань.

2.6. Контролює роботу з питань, пов'язаних з виконанням кошторису утримання центру.

2.7. Готує дані щодо відповідних ділянок бухгалтерського обліку щодо складання звітності, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передавання до архіву.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний спеціаліст – бухгалтер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний спеціаліст – бухгалтер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний спеціаліст – бухгалтер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний спеціаліст – бухгалтер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний спеціаліст – бухгалтер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний спеціаліст – бухгалтер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний спеціаліст – бухгалтер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний спеціаліст – бухгалтер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний спеціаліст – бухгалтер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: вимагати за дорученням керівництва необхідні матеріали, положення, інформацію з метою підтвердження проведених фінансових витрат; вносити пропозиції керівництву щодо притягнення особового складу центру до відповідальності за незабезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю.