* *
Інструкція для посади "Лікар-фтизіатр", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-фтизіатр" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Фтизіатрія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управлінця та закладів охорони здоров'я;
      - організацію протитуберкульозної служби - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-фтизіатра;
      - права та обов'язки хворого на туберкульоз;
      - патогенез і патоморфологію туберкульозу;
      - епідеміологію, організацію протиепідемічних заходів при туберкульозі;
      - методи обстеження хворих на туберкульоз, показання та протипоказання до їх проведення;
      - клініку, рентгенологічну семіотику форм туберкульозу органів дихання та позалегеневих локалізацій туберкульозного процесу;
      - невідкладні лікарські заходи при загрозливих для життя станах хворих на туберкульоз;
      - принципи комплексної терапії, застосування протитуберкульозних хіміопрепаратів та заходи профілактики і лікування побічних реакцій, методи та засоби патогенетичної терапії;
      - показання для хірургічного лікування хворих на туберкульоз;
      - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - організацію диспансеризації хворих на туберкульоз;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-фтизіатр призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-фтизіатр підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-фтизіатр керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-фтизіатр під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію протитуберкульозної служби.

2.2. Проводить обстеження хворого, виявляє ознаки захворювання, визначає тяжкість стану.

2.3. Призначає в необхідній послідовності лабораторні, рентгенографічні та томографічні дослідження, оцінює їх результати.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Визначає показання до проведення бронхоскопії та біопсії, оцінює їх результати.

2.6. Діагностує туберкульоз органів дихання, визначає його форму і фазу перебігу, наявність ускладнень.

2.7. Проводить диференційну діагностику.

2.8. Призначає комплексну терапію.

2.9. При наявності показань направляє хворого на хірургічне лікування.

2.10. Визначає характер залишкових змін після клінічного лікування та ризик їх реактивізації в майбутньому.

2.11. Виявляє позалегеневі осередки локалізації туберкульозу та супровідні захворювання, визначає тактику їх лікування.

2.12. Вирішує питання стосовно працездатності хворого.

2.13. Проводить диспансеризацію хворих на туберкульоз та медичного персоналу тубдиспансерів.

2.14. Організовує проведення профілактичних заходів в районі обслуговування.

2.15. Проводить протитуберкульозну пропаганду та санітарно-освітню роботу серед хворих, їх родичів та осіб, що контактують з хворими на туберкульоз.

2.16. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.17. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.18. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.19. Веде лікарську документацію.

2.20. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-фтизіатр має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-фтизіатр має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-фтизіатр має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-фтизіатр має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-фтизіатр має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-фтизіатр має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-фтизіатр має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-фтизіатр має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-фтизіатр має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-фтизіатр несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-фтизіатр несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-фтизіатр несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-фтизіатр несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-фтизіатр несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-фтизіатр несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-фтизіатр несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.